Nowi członkowie wspierający ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Oddział Mazowiecki Polskiego Stowa­rzyszenia Dekarzy ma nowych człon­ków wspierających – firmy Fakro Blachy Pruszyński. Obydwu tych firm nie trzeba przedstawiać, ale ponieważ współ­praca pozytywnie ewoluuje od samego za­wiązania Oddziału, przedstawimy wspólne inicjatywy.

FOT.: ODDZIAŁ MAZOWIECKI PSD

Funkcja członka wspierającego oddział to przede wszystkim dodatkowe profity umożliwiające przedstawienie partnera w ośrodku szkoleniowym Oddziału Mazo­wieckiego. Każda z takich firm ma możli­wość stałej prezentacji produktów i mate­riałów reklamowych w hali szkoleniowej w Pruszkowie. Ponieważ w szkoleniach co roku uczestniczy ponad 800 dekarzy z całej Polski, pozwala to na zapoznanie się z ofer­tą znacznej liczbie osób.

Oddział wraz z producentami organizuje szkolenia praktyczne dla wykonawców. Są to zarówno szkolenia z montażu okien, jak i szkolenia praktyczne w Akademii Rzemio­sła Blachy Pruszyński.

FOT.: ODDZIAŁ MAZOWIECKI PSD

Wsparcie obu producentów widać we wszystkich inicjatywach naszego Oddziału. Są to między innymi akcje charytatywne, spotkania integracyjne, egzaminy kwalifika­cyjne i bezpłatne udostępnienie produktów do testów i szkoleń. (A.G.)

Napisz komentarz