Rada Programowa i Walne Zebranie CZŁONKÓW PSD

Wiosną tego roku w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy odbyły się dwa ważne spotkania. Pierwsze z nich – IX Rada Programowa – przeprowadzono25 maja 2021 roku w Muszynie.

Mimo obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych odnotowano obecność przedstawicieli wszystkich 14 Oddziałów. Zgromadzenie otworzył Ryszard Piwowski, wiceprezes ZG Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Przedstawiono proponowany porządek zebrania, które zawierało 12 punktów.

FOT.: POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Podczas spotkania powołano komisję do spraw edukacji, w skład której wchodzą Ryszard Piwowski, Jan Grycuk, Arkadiusz Gnat oraz Artur Bednarski. Utworzono także kapitułę do spraw wyróżnień i odznaczeń Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, w skład której wchodzą Tomasz Jurga, Emil Skarżyński i Ryszard Gołębiowski.

Stefan Wiluś, wiceprezes ZG omówił szablon opinii technicznej, natomiast Bogdan Kalinowski, prezes ZG przedstawił sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Szeroko omówiony został również regulamin Mistrzostw Polski Młodych Dekarzy.

Między innymi ustalono, że arkusze ocen (obowiązujące w trakcie MPMD) są dokumentem tajnym, do wglądu wyłącznie dla jury i zastępcy prezesa ZG PSD do spraw technicznych, pełniącego funkcję sędziego głównego.

FOT.: POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

W wyniku jawnego głosowania ustalono jednomyślnie, iż przy wykonywaniu zadań konkursowych nie będą dopuszczane regionalne rozwiązania wykonania detali.

Drugie ważne wydarzenie – Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy – odbyło się 2 czerwca 2021 roku w Hotelu Groman w Sękocinie Starym. Zgodnie z tradycją otworzył je Bogdan Kalinowski prezes ZG Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, który następnie zarządził wybór przewodniczącego zebrania. Zaproponowano kandydaturę Zbigniewa Kowalskiego, która większością głosów została przyjęta. W kolejnym punkcie przez przewodniczącego zebrania został przedstawiony porządek obrad. Zawnioskowano, aby dopisać punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz uchwalenie tekstu jednolitego. Za sprawą głosowania, jednogłośnie dopuszczono proponowany porządek obrad. Dokonano wyboru protokolanta w osobie mecenas Kariny Majewskiej.

FOT.: POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Do Komisji Skrutacyjnej powołano Tomasza Barabasa, Wojciecha Wierzbickiego, Krzysztofa Brańska, a do Komisji Uchwał i Wniosków – Mirosława Kałużnego, Emila Skarżyńskiego i Dariusza Tymińskiego. Na zebraniu zostało omówione sprawozdanie ZG PSD i sprawozdania finansowe oraz z działalności poszczególnych Oddziałów. W kolejnym punkcie Witold Boguszewski przedstawił protokół z Zebrania Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy za ubiegły rok. Większością głosów zatwierdzono sprawozdanie finansowe i udzielono absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Głównego za czas sprawowania kadencji.

Następnie Wojciech Wierzbicki przedłożył sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za ubiegły rok. Kolejno w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie ustalono zmianę §23 Statutu oraz uchwalono tekst jednolity Statutu. Przed zamknięciem posiedzenia nastąpił czas na wolne wnioski i dyskusję oraz odczytano i przyjęto zgłoszone wnioski i uchwały.

Po kolejnym Walnym Zebraniu Członków PSD pozostaje nam życzyć sobie, aby w przyszłym roku obrady miały równie sprawny przebieg, a sytuacja związana z pandemią wirusa Covid-19 będzie jedynie przykrym wspomnieniem i kolejne zebranie odbędzie się w liczniejszym gronie. (M.M.)

Napisz komentarz