Walne Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Termin Walnego Zebrania Członków PSD jest zwykle wyznaczany na wiosnę każdego roku.

W tym roku jednak wyjątkowo ze względu na ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii wirusa COVID-19 Zebranie zostało przesunięte.

Mimo obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych, w przeddzień Walnego Zebrania 15 września 2020 roku w Sękocinie Starym odbyło się spotkanie Rady Programowej, organu doradczego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

W porządku posiedzenia znalazło się między innymi rozstrzygnięcie konkursu na hymn dekarzy. Do konkursu zgłoszono 8 utworów. W głosowaniu żaden nie uzyskał wymaganej większości głosów. Tym samym nie wyłoniono zwycięzcy.


Z kolei 16 września 2020 roku, członkowie zwyczajni Stowarzyszenia – z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, stosując maseczki, higienę rąk i zachowując dystans – zgromadzili się na Walnym Zebraniu.

Większość oddziałów uczestniczyła w obradach, reprezentowana najczęściej przez członków swoich zarządów.

Tradycyjnie już zebranie otworzył Prezes Zarządu Głównego PSD – Bogdan Kalinowski. Następnie wybrano przewodniczącego Walnego Zebrania, którym został Zbigniew Kowalski i protokolanta – mecenas Karinę Majewską.

Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano Józefa Klimczuka, Krzysztofa Barańskiego i Piotra Wiktora, natomiast do Komisji Skrutacyjnej – Tomasza Barabasa, Wojciecha Wierzbickiego i Jarosława Stypułę.

Zgodnie z planem obrad przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Głównego oraz poszczególnych Oddziałów i Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Głównego złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Boguszewski.

Na wniosek Komisji Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium.

To niezwykle ważne, że mimo niesprzyjających okoliczności Walne Zebranie Członków odbyło się i Stowarzyszenie ma możliwość dalszego funkcjonowania bez przeszkód proceduralnych.

Możemy jedynie życzyć sobie, by w przyszłym roku obrady odbyły się w ustawowym terminie i zgromadziły zdecydowanie liczniejsze grono członków.

Napisz komentarz