Materiały Partnerów - Aktualności

Kupujemy odkurzacz mobilny

Odkurzacze mobilne to urządzenia pozwalające pracować w czystych warunkach, a przede wszystkim pozwalające zadbać o zdrowie.

Tekst RADOSŁAW KUPIS

Podczas wszelakich prac elektro­narzędziami powstają pyły drobne i grube. Są one zazwyczaj efektem ubocznym danej obróbki. Chcąc czy nie chcąc operator urządzenia jest narażony na ich wdychanie. Mamy świa­domość, że w większości obrabianych ma­teriałów znajdują się związki niekorzystnie wpływające na nasze zdrowie. Dlatego też odpowiedni dobór odkurzacza i jego prawidłowe zastosowanie jest tak ważne i odgrywa bardzo istotną rolę w codziennej pracy z użyciem elektronarzędzi. Ponadto stosując odkurzacz optymalizujemy prze­bieg procesów technologicznych.

Powstające podczas pracy pyły dzieli się na trzy klasy.

Według nich dobiera się od­kurzacze o właściwościach odpowiednich dla danego rodzaju pyłu i wyznacza jego dopuszczalne stężenie na stanowisku pra­cy (MAC). Klasy te są też decydujące przy wyborze stopnia usuwania w systemach filtrujących. Ważne jest to, aby klasa od­kurzacza mobilnego odpowiadała mate­riałowi, który będzie poddawany obróbce. Odkurzacze przemysłowe dzielimy na trzy klasy oznaczone literami L, M, H. Oznacze­nia literowe odpowiadają klasie pyłu zgod­nie z normą EN60335-2-69, załącznik AA.

Klasa pyłu L

– odpowiada pyłom zagra­żającym zdrowiu o wartościach granicz­nych > 1 mg/m3. Odkurzacze w tej klasie stosujemy do prostych i nieszkodliwych pyłów, takich jak kurz domowy, czy wap­no. W klasie L filtr odkurzacza wychwytuje ponad 99% pyłów.

Klasa pyłu M

odpowiada pyłom za­grażającym zdrowiu o wartościach gra­nicznych > 0,1 mg/m3. Odkurzacze w tej klasie stosujemy do wszystkich pyłów drzewnych, pyłów z masy szpachlowej, wypełniaczy, lakierów, gipsu, cementu, betonu, zaprawy klejowej, farb (na przy­kład lateksowych i olejnych) oraz materia­łów kwarcowych, takich jak piasek i żwir. W klasie M odkurzacz wyłapuje ponad 99,9% pyłów szkodliwych. Ponadto odku­rzacze mają czujnik przepływu powietrza oraz wyposażone są w sygnał dźwiękowy informujący użytkownika o zakłóceniach w pracy maszyny.

Klasa pyłu H 

– pyły zagrażające zdro­wiu o wartościach granicznych ≤ 0,1 mg/ m3. Odkurzacze w tej klasie stosujemy do pyłów rakotwórczych i chorobotwórczych, na przykład azbestu i pleśni. W klasie H odkurzacz wyłapuje ponad 99,995% pyłów szkodliwych.

Analizując wspomnianą normę widzimy, że podstawowym odkurzaczem stosowa­nym przy większości prac jest odkurzacz w klasie M.

Na rynku jest duża ilość odkurzaczy, różniących się wielkością i parametrami, takimi jak siła ssania, wytwarzane podci­śnienie, wielkość oraz przeznaczenie. Mo­żemy je podzielić na kilka grup. Uważam, że jednym z ważniejszych jest podział na odkurzacze pracujące w systemie otwar­tym i zamkniętym. Mam tu na myśli pracę z workiem filtrującym lub bez worka.

W pracach stolarskich, lakierniczych, przy zabudowach targowych lub drob­nych pracach domowych ze względu na rodzaj pyłu zastosujemy odkurzacze pra­cujące z workami. Przy tego typu pracach powstały pył i urobek jest stosunkowo lekki, dlatego należy zbierać go w worki jednorazowe. Takie odkurzacze zwykle są wyposażone w filtry papierowe.

Druga grupa odkurzaczy to odkurzacze pracujące w systemie otwartym – czyli bez worka.

Dedykowane do prac budow­lanych do odsysania pyłów mineralnych, na przykład gipsu, betonu, jastrychu. Od­kurzacze te są wyposażone w systemy oczyszczające filtr podczas pracy. Filtry zwykle wykonane są z różnego rodzaju tworzyw sztucznych – czasem również pokryte teflonem, który nadaje gładkość, dzięki czemu pył nie „łapie się” do filtra.

Aby odsysać wodę odkurzaczem, musi­my pamiętać o zmianie filtra na filtr gąb­czasty zabezpieczający serce odkurzacza (turbinę) przed dostaniem się wody.

Dobry odkurzacz powinien być wypo­sażony w automatykę włączania poprzez urządzenie do niego podpięte. Przy pracy urządzeniami elektrycznymi polega to na podłączeniu urządzenia do gniazda elek­trycznego wbudowanego w korpus od­kurzacza. Uruchomienie elektronarzędzia uruchamia odkurzacz.

Rozwój branży elektronarzędzi aku­mulatorowych wprowadził na tym polu technologię Bluetooth®. Dzięki Blueto­oth® mamy bezprzewodową komunika­cję między narzędziem akumulatorowym a odkurzaczem. Technologia BT pozwala załączać odkurzacz poprzez akumulator wyposażony w nadajnik BT. Dzięki temu pracując narzędziami akumulatorowymi zapominamy o ręcznym sterowaniu odku­rzaczem, a stanowisko pracy jest zawsze czyste.

Nieliczne firmy wyposażają swoje od­kurzacze w pakiet antystatyczny – wąż, który podczas prac nie będzie się „elektry­zował”, drobne pyłki nie będą się „przykle­jały”, a ładunki elektrostatyczne zostaną prawidłowo odprowadzone.

Część dostępnych odkurzaczy pracuje w systemie danego producenta. Dzięki temu można ich używać jako wózków transportowych do przewozu elektrona­rzędzi.

Na rynku pojawiły się również gładkie węże ssące. Pozwala to uniknąć efektu zaczepiania o krawędź materiału. Dobrze jest, kiedy wąż ma swoje miejsce i moż­na go w łatwy sposób zwinąć i schować w korpusie odkurzacza. Ponadto niektóre węże można ze sobą łączyć bez koniecz­ności używania dodatkowych złączek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button