Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy dekarskiej

Tym razem zwrócimy szczególną uwagę każdego dekarza (właściciela/udziałowca firmy dekarskiej) na podstawowe walory umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) – przypominając także w części kwestie poruszone już wcześniej – przesądzające o tym, iż zawarcie ubezpieczenia OC jest rzeczywistą koniecznością dla każdego dekarza.

Tekst JACEK BARANOWSKI

Każdy dekarz powinien pamiętać, iż:

Zwracamy uwagę, iż wypłata odszkodo­wania lub świadczenia za ubezpieczonego to nie jedyna (choć najistotniejsza) korzyść z zawarcia umowy omawianego ubezpie­czenia OC. Warto pamiętać, że w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciel, w granicach sumy ubezpieczenia, zobowiązany jest także do:

Dodatkowe ważne uwagi dla firm dekarskich związane z zawiera­niem umów ubezpieczenia OC:

1.Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest przerwa w ochronie ubezpieczeniowej wywołana na przykład brakiem wzno­wienia wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia OC przed termi­nem końca dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Ponieważ prace dekarskie (szczególnie o szerokim zakresie) wiążą się z na­turalną sezonowością, to niektórzy dekarze świadomie przesuwa­ją w czasie decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia OC na czas rozpoczęcia faktycznego przyjmowania zleceń na usługi dekarskie.

Opisana sytuacja w praktyce skutkuje tym, że na przykład szko­da zalaniowa, która ma związek z wadliwie wykonanymi pracami dekarskimi w poprzednim sezonie, a powstała w okresie, w którym firma dekarska nie posiada jeszcze zawartej bieżącej umowy ubez­pieczenia OC nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Wynika to z faktu, iż w umowach ubezpieczenia oprócz okresu ubezpieczenia zapisanego w dokumencie ubezpieczenia, ma także znaczenie tzw. zakres czasowej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W więk­szości dostępnych na polskim rynku ubezpieczeniowym warunków ubezpieczenia OC oferowanych przez ubezpieczycieli o ich odpo­wiedzialności decyduje to, żeby szkoda (na przykład zalanie) po­wstała w okresie ubezpieczenia. Nie ma więc znaczenia kiedy firma dekarska wykonywała swoje prace, które okazały się wadliwe, a to doprowadziło do ww. szkody (na przykład zalaniowej).

2.Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest także za­warcie umowy ubezpieczenia OC z zbyt niską wysokością Sumy Gwarancyjnej (S.G.), która zawsze stanowi górną granicę odpowie­dzialności zakładu ubezpieczeń w finansowym pokrywaniu rosz­czeń poszkodowanych.

Często zdarza się, iż dekarze kierując się często błędnie rachun­kiem ekonomicznym, starają się dostosować wysokości S.G. do wartości przeciętnie realizowanych prac dekarskich i na tej podsta­wie podejmują decyzję o wyborze wysokości S.G. Niestety może to okazać się bardzo dotkliwym błędem, szczególnie gdy w trakcie wykonywania swoich prac firma dekarska doprowadzi do poważ­nej szkody wielokrotnie przewyższającej swą wartością (wartością roszczeń odszkodowawczych) przychód firmy dekarskiej, na jaki może ona liczyć w związku z wykonaniem zlecenia. Szczególnie powinni na to zwracać uwagę dekarze (firmy dekarskie), którzy re­alizują swoją działalności na obiektach czynnych, w których jest prowadzona działalności gospodarcza przez zleceniodawcę lub inne podmioty gospodarcze (na przykład najemców). W takich okolicznościach wyrządzenie poważnej szkody rzeczowej, ale tak­że następczych szkód finansowych związanych z uniemożliwie­niem prowadzenia działalności gospodarczej poszkodowanym lub jej poważnym ograniczeniem jest realnym zagrożeniem dla firmy dekarskiej. Negatywne skutki z tym związane dla odpowiedzialnej za taką szkodę firmy dekarskiej mogą być pokryte tylko z umowy ubezpieczenia OC z odpowiednio wysoką Suma Gwarancyjną.

3.Program ochrony ubezpieczeniowej w zakresie omawianego ubezpieczenia OC dla firm dekarskich członków PSD pozwala uzyskać szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej przy relatywnie niewysokich kosztach tego ubezpieczenia. Uzyskanie podobnych efektów w pojedynczych umowach ubezpieczenia OC dla firmy dekarskiej może okazać się trudne do osiągnięcia zarówno w wy­miarze samego bezpiecznego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i związanych z nim kosztów ubezpieczenia (wysokości składek ubezpieczeniowych).

Oprócz innych obszarów zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej (jej właściciela) – ubezpieczenie OC pozwala także na zabezpieczenie pracodawcy w związku z możliwymi w profesji dekarskiej wypadkami osobowymi jej pracowników i realnymi rosz­czeniami (pracownika lub jego spadkobierców) do firmy dekarskiej jako pracodawcy odpowiedzialnego za taki wypadek.

Przypomnieć należy, iż w okresie przełomów poszczególnych lat kalendarzowych już od wielu lat Zarząd Główny Polskiego Sto­warzyszenia Dekarzy (PSD) we współpracy z Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA Brokers Sp. z o.o. (polskim brokerem ubezpieczeniowym z ponad 28-letnim doświadczeniem rynkowym) przygotowuje i wdraża specjalny program ochrony ubezpieczenio­wej w zakresie ubezpieczenia OC firm dekarskich Członków PSD. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, iż zawieranie umów ubezpiecze­nia powinno być realizowane przez podmioty gospodarcze przy współpracy i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczającego i doradzi jak maksymalnie zminimalizować skutki ewentualnych błędnych decyzji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia – w tym ubezpieczenia OC.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button