Firma dekarskaMarketing dla dekarzy

Społeczna odpowiedzialność marki

W strategię każdej firmy powinny być wpisane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dziś sukces osiągają bowiem te przedsiębiorstwa, które są aktywne w takich obszarach jak ekologia czy edukacja, zaangażowane w zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, współpracują z władzami publicznymi dla dobra ogółu, prowadzą empatyczną politykę kadrową czy zwalczają bezrobocie. Działają więc z poszanowaniem wszystkich grup, z którymi mają jakikolwiek kontakt. Dzięki temu mogą minimalizować ryzyko zewnętrzne poprzez lepsze dostosowanie modelu swojego funkcjonowania do otoczenia biznesowego.

Tekst MARCIN WOJCIECHOWSKI

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility)?

To strategia zarządzania firmą, która uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w tym między innymi pracownikami. Przedsiębiorstwo działające zgodnie z tą filozofią jest nastawione na zrównoważony rozwój ekonomiczny i społeczny, inwestuje w zasoby ludzkie, dba o ochronę środowiska oraz dobre kontakty ze swoim otoczeniem. O własnych aktywnościach informuje na bieżąco opinię publiczną, co z kolei przyczynia się do wzrostu jego konkurencyjności na rynku.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z AKTYWNOŚCI CSR-OWYCH

Dzięki realizacji działań z zakresu CSR można zyskać wiele korzyści. Firmy odpowiedzialne społecznie lepiej wykorzystują swój kapitał i potencjał pracowników, w związku z tym wykazują wyższą rentowność. Dodatkowo, ograniczają negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i racjonalnie gospodarują zasobami naturalnymi, dzięki czemu zyskują większe zaufanie społeczne i lepszy odbiór wśród kontrahentów. Wyższy poziom kultury i bezpieczeństwa pracy wpływa z kolei pozytywnie na pracowników, którzy potrafią współpracować, aby osiągnąć wspólny sukces. Spółka jawi się ponadto jako dobry pracodawca, gdyż terminowo wypłaca wynagrodzenia, oferuje zatrudnionym kursy i szkolenia zawodowe oraz dodatkowe korzyści, na przykład w postaci prywatnej opieki medycznej. Za sprawą takiej polityki kadrowej zyskuje zatem najlepszych specjalistów na rynku, a więc może jeszcze bardziej dynamicznie się rozwijać.

SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ CSR-OWYCH

CSR można prowadzić na różne sposoby. Jedną z możliwości są działania na rzecz lokalnej społeczności, wokół której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Firmy wspierają więc wybrane instytucje i osoby ze swojego otoczenia, współpracują z organizacjami pożytku publicznego czy realizują edukacyjne programy dla dzieci i młodzieży. Drugą opcją jest aktywność w zakresie ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa wdrażają zatem politykę środowiskową, zarządzają surowcami w sposób zrównoważony i stosują ekologiczne procesy technologiczne, skupiają się na produkcji coraz bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań, a także segregują odpady i wykorzystują potencjał recyklingu. Innym sposobem jest organizacja kampanii edukacyjnych związanych z działalnością firmy, których celem jest zmiana postaw społecznych. Mogą one zwiększać świadomość odbiorców na dany temat lub też nieść pomoc potrzebującym, również finansową. Ciekawym pomysłem są ponadto programy dla pracowników, na przykład podnoszące ich kwalifikacje, o charakterze integracyjnym czy też wyrównujące szanse. Niektóre spółki zachęcają także swoją kadrę do zaangażowania się w dobrowolny wolontariat pracowniczy.

JAK WDROŻYĆ CSR W ORGANIZACJI?

Na początku należy określić, czym CSR jest dla naszej firmy i ustalić, jakie jego obszary są najważniejsze z punktu widzenia profilu jej działalności oraz potrzeb interesariuszy – dobrą praktyką jest więc zaproszenie ich do dialogu. Trzeba zatem opisać sytuację wyjściową. Następnie warto przeprowadzić analizę szans i zagrożeń wynikających z wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności. W następnym kroku można zaś ustalić cele, które chcemy osiągnąć, a także działania i procedury pomocne w ich uskutecznianiu. Opłaca się wytypować zespół, który będzie odpowiedzialny za aktywność CSR-ową firmy. Na tym etapie można zaprezentować strategię właścicielom i pracownikom, aby móc ją zacząć wdrażać przy ich wsparciu. Ważnym elementem jest systematyczny monitoring osiąganych wyników, a także audyt założeń i ich korekta w razie potrzeby – ogromne znaczenie ma bowiem zdolność do szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmian na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Konsumenci źle postrzegają firmy, których jedynym celem jest pomnażanie zysków. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu powstała więc w odpowiedzi na nieodpowiedzialne, a czasem nawet nieetyczne zachowania ponadnarodowych korporacji. Rozpowszechniła się w 90. latach XX wieku. Dziś przykładów dobrych praktyk biznesowych można znaleźć wiele, choć to stosunkowo młoda idea. CSR, dzięki któremu można budować pozytywny wizerunek organizacji, powinien być wpisany w DNA każdego przedsiębiorstwa.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button