Firma dekarskaPrawo dla dekarzy

Kodeks etyki dekarskiej

Etyka zawodowa to ogół norm pożądanych podczas wykonywania zawodu – wzorzec, do którego dążymy, chcąc dobrze wykonywać swoją pracę. Funkcjonuje ona wśród lekarzy i prawników, ale nie tylko. Obowiązuje również w dekarstwie.

Tekst RYSZARD PIWOWSKI

Kodeks etyki zawodowej to spisany zbiór norm i zasad określających, które zachowania w danym zawodzie są uznawane za moralne, a które należy potępić. Zasady etyki dekarskiej wynikają z ogólnych norm etycznych i moralności ogólnospołecznej zastosowanych do zawodów związanych z budownictwem. Do czego zobowiązują one dekarza? Przede wszystkim do dbania o godność zawodu. Naruszeniem jej jest każde postępowanie, które podważa zaufanie do tej profesji. Oprócz tego dekarz powinien działać na rzecz rozwoju budownictwa, a w szczególności branży dekarskiej. Powinien wspierać wszelkie inicjatywy związane z działalnością ustawodawczą zmierzającą do rozwoju dekarstwa.

Postępowanie wobec zleceniodawcy

Dekarz kieruje się rzetelnością i uczciwością we współpracy z inwestorami, dostawcami i podwykonawcami. Dekarz w miarę swoich możliwości współpracuje z producentami i dystrybutorami pokryć i akcesoriów dachowych w celu stworzenia właściwego klimatu do dalszego rozwoju branży dekarskiej.
Zadaniem dekarza jest należyte wykonywanie prac na każdym dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Roboty wymagające projektu architektonicznego nie mogą być bez niego realizowane. W realizacji prac dekarz powinien kierować się doświadczeniem, wiedzą techniczną oraz uczciwością zawodową. Dekarz może swobodnie wybierać metody wykonania prac, jednak nie powinien wykraczać poza swoje uprawnienia i umiejętności. Jeżeli zakres robót je przewyższa, powinien on wówczas zwrócić się o radę lub pomoc w realizacji do bardziej kompetentnego kolegi, projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dach powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami projektanta zawartymi w projekcie architektonicznym. Dekarz może (a nawet powinien) doradzać inwestorowi w doborze pokrycia dachowego i akcesoriów dachowych. W razie wprowadzonych przez inwestora zmian w projekcie, dekarz ma obowiązek poinformować go o ewentualnych negatywnych skutkach zastosowania zamiennych rozwiązań lub zmian pokrycia dachu, mając na uwadze fakt, że zmiany w projekcie wymagają uzgodnienia z projektantem.
Dekarz powinien poprawiać powstałe w trakcie realizacji błędy lub niedociągnięcia, dbając o estetykę wykonanych prac. Na wykonane prace dekarz powinien udzielić stosownej gwarancji.

Poziom usług dekarskich

Dekarze powinni stale podnosić swoje kwalifikacje, poszerzać wiedzę zawodową, korzystać z aktualnych nowości i rozwiązań technicznych pojawiających się na rynku dekarskim. Powinnością każdego dekarza jest stałe przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności swoim pracownikom oraz dbałość o podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych.
Dekarz powinien prowadzić swoją działalność zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też powinien informować inwestora o konieczności i możliwości utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku budowy dachu.

Relacje między dekarzami

Dekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek, a swoim postępowaniem stanowić przykład godny naśladowania. Konkurencja umacnia środowisko dekarzy i podnosi poziom wykonywanych przez nich prac. Dekarze nie powinni oferować swoich usług w sposób niezgodny z zasadami etyki oraz lojalności wobec kolegów. Nie powinni też publicznie wypowiadać niekorzystnej oceny o działalności zawodowej innych dekarzy. Wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu należy przede wszystkim przekazać zainteresowanemu dekarzowi.
Dekarz kontrolujący pracę innego dekarza powinien go wcześniej o tym fakcie powiadomić, a po zakończeniu kontroli przekazać mu jej wynik. Dekarz wykonujący poprawki lub dokańczający roboty rozpoczęte przez innego dekarza powinien w miarę możliwości ustalić przyczyny takiego stanu rzeczy z poprzednim wykonawcą. Powinien również udzielić, jeśli jest taka potrzeba, wszelkich informacji o popełnionych błędach, które są przyczyną wykonawstwa zastępczego lub uzupełniającego. Wszystkie sprawy sporne pomiędzy dekarzami powinny być załatwione polubownie.
Dekarze powinni informować się o niesolidnych inwestorach i wspierać się w sprawach związanych z odzyskiwaniem należnych im honorariów od nieuczciwych zleceniodawców.
Dekarze w ramach jednej organizacji powinni wzajemnie sobie pomagać lub wręcz uzupełniać, gdy jest taka potrzeba (na przykład przy dużych inwestycjach). Powinni też solidarnie, w miarę swoich możliwości, udzielić pomocy koledze, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i w związku z tym nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań.
W kwestiach nieujętych w kodeksie należy stosować się do ogólnie przyjętych zasad etyki i współżycia społecznego.


RYSZARD PIWOWSKI
Mistrz blacharstwa, mistrz dekarstwa. Wiceprezes ZG Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, członek Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PSD i orzecznik techniczny PSD. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, szkoleniowiec. Właściciel Zakładu Blacharsko-dekarskiego PERFEKT, ul. Gniewkowska 48, 85-182 Bydgoszcz, tel.: +48 604 08 54 56,
e-mail: r.piwowski@perfektpl.pl, www.perfektpl.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button