Firma dekarskaMarketing dla dekarzy

Trendy na rynku pokryć dachowych

Rynek pokryć dachowych znajduje się obecnie w okresie wzrostu. Branża jest napędzana przez budowę nowych obiektów oraz rosnący rynek renowacji, obejmujący zarówno budynki mieszkalne, jak i niemieszkalne.

Tekst MARTA TOPOLSKA
Zdaniem aż 60,0% wykonawców przyszłość rynku pokryć dacho­wych będzie w dużej mierze kształtowana właśnie przez rynek renowacji.

Zwiększona aktywność inwestycyjna to wynik z jednej strony po­prawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych, a z drugiej – konieczności ulepszania atrakcyjności między innymi parków magazynowych. Według danych GUNB, w I połowie 2021 roku wydano łącznie 105 195 pozwoleń na budowę (dla 128 631 obiektów budowlanych), dla porównania w analogicznym okre­sie 2020 roku było to 89 301 pozwoleń (dla 112 512 obiektów budowlanych), co świadczy o wzroście o 17,8%. Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wieloro­dzinnych) w pierwszej połowie bieżącego roku wydano 65 506 pozwoleń (o 29,6% więcej niż w I połowie 2020 r.).

Badanie ASM dotyczące struktury montowanych dachów pokazało, że w budownictwie jednorodzinnym w 2019 roku znacznie przeważały dachy skośne, zarówno w nowostawianych, jak i re­montowanych obiektach (stanowiły one odpowiednio: 86,6% i 85,3%). W przypad­ku nowych budynków wielorodzinnych odnotowano większe zainteresowanie dachami płaskimi (44,5%), w remontowa­nych zaś – skośnymi (58,5%).

Dach jest elementem, który ma ogrom­ne znaczenie dla inwestorów – badania ASM wskazują, że aż 69,2% Polaków uwa­ża, że wpływa on na wygląd całego budyn­ku.

Kolejnych 26,2% twierdzi, że dach to wizytówka domu. Częste skojarzenia z da­chem dotyczą również bezpieczeństwa oraz możliwości schronienia. Nie dziwi zatem coraz większa uwaga przywiązywa­na do wyboru rodzaju pokryć dachowych i ich kolorystyki. Niesłabnącym od wielu lat, nadal zyskującym na sile, trendem kolorystycznym jest antracyt. Dach musi korespondować z barwą elewacji, sto­larki budowlanej czy bramy wjazdowej – niezwykle istotna jest zatem spójność aranżacyjna wszystkich elementów.

Jednym z silniejszych trendów związa­nych z rynkiem pokryć dachowych jest po­dążanie w kierunku produktów premium.

Tylko 8,3% Polaków uważa, że inwestycja w dach premium jest nieopłacalna. Klien­ci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów, poszukują produktów najwyż­szej jakości. Na taką tendencję wskazują także dekarze, którzy obserwują wyraźny wzrost odsetka osób zainteresowanych zakupem produktów z tego segmentu. Wykonawcy są bardzo ważnym ogniwem przy wyborze konkretnego produktu – klienci bardzo często zasięgają ich pora­dy w kwestii trwałości, funkcjonalności rozwiązań czy konkretnych marek. Deka­rze niejednokrotnie towarzyszą klientom w poszukiwaniu produktów dachowych. W wielu sytuacjach, na prośbę inwesto­rów, wykonawcy samodzielnie wybierają produkty i dokonują ich zakupu. Zakupu produktów dachowych w imieniu swoich klientów dokonuje aż 71,5% dekarzy reali­zujących zlecenia dla klientów indywidu­alnych oraz 58,0% dekarzy obsługujących inwestorów instytucjonalnych.

Na znaczeniu zyskują także odnawial­ne źródła energii.

Z danych GUS wynika, że jeszcze w 2015 roku produkcja energii z ogniw fotowoltaicznych znajdowała się na poziomie 56,6 GWh, zaś w 2019 roku było to już 710,7 GWh. Jednocześnie, w 2015 roku udział fotowoltaiki w pro­dukcji energii elektrycznej znajdował się na poziomie 0,2%, by cztery lata później osiągnąć pułap 2,8%. Udział ten, choć wciąż relatywnie niewielki, dynamicznie wzrasta. Badanie zrealizowane przez ASM pokazuje, że zdaniem 38,3% Pola­ków montaż paneli fotowoltaicznych na dachu stanie się w perspektywie najbliż­szych pięciu lat standardem.

Analizując obecny rynek pokryć dacho­wych, należy zwrócić uwagę na globalne braki surowców do produkcji materiałów budowlanych.

Zerwanie części łańcuchów dostaw, mające swoją przyczynę w pan­demii wirusa COVID-19, wpłynęło zarów­no na czas oczekiwania na produkty, ich dostępność, a co najważniejsze – spowo­dowało wzrost cen. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ASM, Polacy nie są gotowi długo czekać na potrzebne ma­teriały budowlane – co czwarty (28,3%) jest skłonny poczekać do miesiąca.

Nieco większą cierpliwością wykazują się osoby budujące dom (w porównaniu do tych, którzy zdecydowali się na re­mont).

Jak wynika z danych GUS, wzrosły nie tylko ceny komponentów, ale także usług remontowo-budowlanych – w za­kresie prac związanych z pokryciami dachowymi w sierpniu 2021 roku w po­równaniu do tego samego miesiąca roku 2020 – odnotowano wzrost na poziomie 3,7%.

Rynek pokryć dachowych w Polsce roz­wija się dynamicznie, a producenci oferują klientom coraz to nowsze, bardziej złożo­ne technologicznie produkty

Branża ta, podobnie jak pozostałe sektory budow­lanki, musi podążać za zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Odbiorcy, poszukują dziś przede wszystkim produk­tów wysokiej jakości oraz o odpowiednich walorach estetycznych, pozwalających na uzyskanie spójnego obrazu z pozostałymi elementami domu lub budynku.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button