Dachy PłaskieDachy zielone

Lekkie rozwiązania na dachy zielone w uprawie ekstensywnej

Lekkie rozwiązania dla dachów zielonych stosuje się na nowo budowanych obiektach typu hale, centra logistyczne, hipermarkety oraz na altanach, wiatach przystankowych i garażowych, a także podczas renowacji istniejących budynków i poprawy ich efektywności energetycznej.

TEKST PIOTR WOLAŃSKI
FOT.: APK DACHY ZIELONE

Aby zdać sobie sprawę z tego, jakie obciążenie powinien mieć strop w przypadku da­chu zielonego, należy poli­czyć wagę wszystkich warstw użytych do budowy tego dachu w stanie pełnego nasycenia wodą. Obecnie lekkie syste­my do dachów zielonych budowane są albo w oparciu o lekkie substraty (układ warstw, patrząc od dołu: antykorzenna izolacja wodochronna włóknina chłonno­-ochronna, mata retencyjno-drenażowa, włóknina filtracyjna, substrat lekki, mata rozchodnikowa) albo higroskopijną wełnę mineralną (układ warstw, patrząc od dołu: antykorzenna izolacja wodochronna, włók­nina chłonno-ochronna, mata retencyjno- -drenażowa, wełna mineralna, mata roz­chodnikowa). Jako warstwę roślinności stosuje się prektultytowane maty rozchod­nikowe, które rozkłada się i instaluje jak trawę z rolki. W obu przypadkach bardzo ważne jest regularne stosowanie nawozu.

Dla nowo budowanych obiektów wła­ściwy dobór warstw oraz wytrzymałość obciążeniową stropu opracowuje się na etapie projektu architektonicznego. Nato­miast przed podjęciem decyzji o budowie dachu zielonego na istniejącym budynku trzeba sprawdzić kilka istotnych elemen­tów związanych ze stanem technicznym budynku i samego dachu. Pomocna może być odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy stan techniczny i konstrukcja istniejącego budynku i jego dachu wytrzyma obciążenie warstwami dachu zielonego, biorąc pod uwagę stan pełnego nasycenia wodą?

2. Czy zastosowano lub można zastoso­wać izolację wodochronną, która jest odporna na przerastanie przez korzenie roślin?

3. Jeśli obecnie istniejący dach płaski jest na przykład balastowany żwirem, to czy po zdemontowaniu tej warstwy żwiru można ułożyć lekki dach zielony i czy bę­dzie on miał tę samą wagę co istniejąca obecnie na dachu warstwa żwiru?

To tylko jedynie kilka zagadnień, na które należy zwrócić uwagę podejmując decyzję o renowacji dachu i zastosowaniu na istnie­jącym budynku technologii dachu zielone­go. Przy czym należy zaznaczyć, że nie wy­czerpuje to tematu. Każdy projekt renowacji dachu należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę zarówno jego stan, jak i dane techniczne konkretnego budynku we współpracy z architektem, konstruktorem, a także z dostawcą technologii dachu zie­lonego i wykonawcą.

NADCHODZI FALA RENOWACJI

Komisja Europejska opublikowała w 2020 roku strategię na rzecz fali renowacji, której jednym z celów jest zwiększenie efektyw­ności energetycznej i neutralności klima­tycznej istniejących budynków.

Strategia ta zakłada, że do 2030 roku można odnowić 35 mln budynków i stwo­rzyć do 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Budynki odpowiadają za około 40% zuży­cia energii w Unii Europejskiej i 36% emisji gazów cieplarnianych. Jednak jedynie 1% budynków poddaje się co roku renowacji pod względem efektywności energetycznej, dlatego skuteczne działania w tym zakresie mają podstawowe znaczenie dla tego, aby Europa stała się neutralna klimatycznie.

Dachy płaskie w miastach mają bardzo duży potencjał. To przestrzeń, którą moż­na zagospodarować i wykorzystać w pro­cesach mitygacji i adaptacji do zmian kli­matu, poprawiając przy tym efektywność energetyczną budynków, ograniczając emisję CO2 do atmosfery i osiągając wy­mierne oszczędności ekonomiczne (niższe koszty ogrzewania budynków zimą i klima­tyzowania latem). W miastach i państwach europejskich rośnie świadomość na temat potencjału dachów zielonych w zakresie poprawy efektywności energetycznej bu­dynków i korzyści wynikających ze stoso­wania tego rozwiązania w kontekście mity­gacji i adaptacji do zmian klimatu.

Lekki dach zielony na wiacie ogrodowej. FOT.: APK DACHY ZIELONE
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ORAZ OGRANICZENIE EMISYJNOŚCI OGRZEWANIA I CHŁODZENIA

Dachy zielone nie nagrzewają się w takim stopniu jak tradycyjne. Badania prowadzo­ne w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006) wykazały, że w upalne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu standar­dowego może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu zielone­go. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003 roku) temperatura powierzchni dachu

standardowego była wyższa o 19°C w cią­gu dnia i niższa o 8°C nocą od powierzchni dachu zielonego. Z kolei temperatura we­wnątrz budynku pokrytego dachem zie­lonym była w dzień średnio o 2°C niższa, a w nocy średnio o 0,3°C wyższa.

Oszczędności energii w budynkach wyposażonych w zielone dachy wynikają przede wszystkim z lepszej izolacji ter­micznej dachu. W okresach zimowych oznacza to oszczędności energii związane z ograniczeniem strat ciepła przez strop, w okresach letnich zmniejsza potrzebę kli­matyzowania pomieszczeń. Badania prze­prowadzone dla budynków wielopiętrowych w Madrycie (Alcazar i Bass, 2005) wykaza­ły, że oszczędności energii wynoszą 0,5% w sezonie grzewczym oraz 6% w sezonie letnim.

Wykonanie zielonego dachu pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniach pod nim średnio o 2-5°C. Natomiast 20 cm warstwa substratu i 20-40 cm warstwa ro­ślinności ma identyczne właściwości izola­cyjne co 15 cm warstwa wełny mineralnej.

Dachy zielone mają więc wpływ na re­dukcję emisji CO2 do atmosfery– obniżając temperaturę przyczyniają się do oszczędno­ści energetycznych, co pozwala na redukcję CO2 emitowanego przy produkcji energii.

Roślinność posadzona na dachach po­chłania CO2 i produkuje tlen w procesie fotosyntezy, filtrując przy tym zanieczysz­czenia znajdujące się w powietrzu.

PRODUKCJA ENERGII NA ZIELONYCH DACHACH SOLARNYCH

Jeśli mówimy o efektywności energetycz­nej w kontekście dachów zielonych, to war­to podkreślić, że zastosowanie paneli PV na dachu obsadzonym roślinami podnosi efektywność działania samej instalacji fo­towoltaicznej.

Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – sto­sunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu do dachów tradycyjnych) prowadzi do mniejszego na­grzewania modułów fotowoltaicznych, co poprawia sprawność takich modułów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button