Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Młodociany pracownik – zobowiązania i korzyści pracodawcy

Od września uczniowie znów zasiądą w szkolnych ławkach. Wśród nich będzie także znaczna część młodzieży, która zdecyduje się na kształcenie w szkołach branżowych i technikach. Tacy uczniowie, poza zdobyciem wiedzy teoretycznej, wymagają również przygotowania praktycznego, a nie każda placówka ma możliwość prowadzenia nauki w warunkach warsztatowych. I tu pojawia się przedsiębiorca.

Tekst ARTUR BEDNARSKI


Cała branża dekarska cierpi z powodu niedoboru pracowników. Dlatego jedną z długoterminowych metod naprawy tej sytuacji może być wykształcenie ucznia szkoły branżowej, który docelowo zasili rynek pracy i potencjalnie zostanie pracownikiem naszej firmy. Pracodawca ma realny wpływ na poziom umiejętności, z jakimi uczeń opuści mury szkolne. Jakie korzyści, ale też i obowiązki niesie za sobą kształcenie uczniów w ramach pozaszkolnej praktycznej nauki zawodu?

FOT.: RYSZARD PIWOWSKI
KWESTIE FORMALNE

Pracownik młodociany to z definicji Kodeksu Pracy osoba, która ukończyła 15 rok życia i nie przekroczyła 18 lat. W praktyce sporadycznie zdarza się, że uczeń pierwszej klasy szkoły branżowej nie ma jeszcze ukończonych 15 lat. W takiej sytuacji ma zastosowanie wyjątek, który mówi, że taką osobę można zatrudnić w ramach praktyk i przyuczania do zawodu. Ostatecznie o dopuszczeniu do nauki praktycznej zawodu decyduje lekarz medycyny pracy.

Aby zatrudnić młodocianego pracownika w ramach praktyk zawodowych, od pracodawcy lub osoby wyznaczonej na instruktora jest wymagany tytuł w zawodzie, którego będzie nauczał, a także wykształcenie pedagogiczne. W praktyce
niezbędny jest co najmniej ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, trwający co najmniej 80 godzin.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wyszło z inicjatywą poszerzenia kompetencji swoich członków i od 2019 roku w ramach projektu „Zawód Przyszłości Dekarz” oferuje finansowanie takich kursów osobom, które chcą podjąć się wykształcenia uczniów szkół branżowych.

Praktykantów zatrudnia się na podstawie umowy zawartej ze szkołą, która na praktyki kieruje. Określa się w niej między innymi formę nauczania i jego zakres, terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu, liczbę dni w tygodniu, w których uczniowie będą pobierać naukę u pracodawcy, prawa i obowiązki obu stron, sposób ponoszenia kosztów i ich kalkulację, a także wszelkie ewentualne dodatkowe ustalenia.

WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA

Uczeń pobierający naukę praktyczną zawodu z zasady otrzymuje wynagrodzenie. Jego wysokość obliczana jest na podstawie procentowego stosunku do miesięcznej pensji w poprzednim kwartale w gospodarce narodowej. Wypłata praktykanta wynosi:
• 4% wynagrodzenia w pierwszym roku nauki,
• 5% wynagrodzenia w drugim roku nauki,
• 6% wynagrodzenia w trzecim roku nauki.

Uczniowie mogą także otrzymać zwrot kosztów dojazdu do miejsca praktyk do wysokości kosztu dojazdu środkami komunikacji publicznej. Koszty pracodawcy związane z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu mogą być zrefundowane. Po zakończeniu okresu praktyk (w zawodzie dekarz – po 36 miesiącach) przedsiębiorca może otrzymać
dofinansowanie wynoszące około 8 000 zł, a w zawodach umieszczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na
liście szczególnie potrzebnych (dekarz znalazł się na niej w 2021 roku) nawet do 10 000 zł.

FOT.: RYSZARD PIWOWSKI
DZIŚ – UCZEŃ, JUTRO – PRACOWNIK

Młodociany pracownik to nie tylko duża odpowiedzialność dla pracodawcy – zatrudnienie wiąże się z zapewnieniem
szczególnych warunków pobierania nauki przez ucznia i dodatkowymi formalnościami, jednak po okresie nauki jest duża szansa, że firma zyska nowego, dobrze wykształconego pracownika. Wielu w przedsiębiorstwach, w których uczyli się zawodu. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby traktować ich z życzliwością i dbać o dobre samopoczucie w pracy. Włożony przez pracodawcę wysiłek i przekazana wiedza z pewnością zaprocentują długoterminowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button