Materiały Partnerów

Ochrona przeciwśniegowa i komunikacja dachowa MARKI KORAMIC

Wykańczając każdy dach musimy pamiętać, że kiedyś przyjdzie czas, aby na niego wrócić i przeprowadzić konserwację, drobną naprawę czy kontrolę. Dlatego też dobrze jest zadbać zarówno o swoje, jak i innych bezpieczeństwo i zadbać o odpowiednią komunikację dachową.

Tekst inż. PATRYK RYTEL

FOT.: WIENERBERGER

Komunikacją  dachową  nazywamy  system  połączonych  elementów,  służący  do  bezpiecznego  przemieszczania  się  po  dachu.  Składają  się  na  niego  ławy,  pomosty  i  stopnie  kominiarskie  połączone  ze  wspornikami.  Dzięki  temu  tworzymy  bezpieczne  dojścia  do  wszystkich  newralgicznych  elementów.  Brak  takiego  system  sprawia,  że  chodzenie  po  dachu  jest  co  najmniej  niebezpieczne  i  może  skutkować  również  uszkodzeniem  pokrycia.  Drugim  równie  istotnym  systemem,  który  warto  zamontować,  jest  ochrona  przeciwśniegowa  w  postaci  rurowej  lub  płotków  z  ewentualnym  uzupełnieniem  śniegowstrzymywaczami,  które  chronią  przechodniów  przed  śniegiem  osuwającym  się  z  połaci.  Oba  systemy  oferuje  marka  Koramic  i  to  właśnie  tym  dwóm  systemom  przyjrzymy  się  bliżej. 

KOMUNIKACJA  DACHOWA  A  WYMAGANIA  PRAWNE  I  MONTAŻ 

Przepisy*  w  Polsce  jasno  określają  wymagania  montażu  akcesoriów  komunikacyjnych,  które  powinny  być  na  dachu,  jeśli  jego  połacie  mają  kąt  nachylenia  większy  niż  25°  i  są  pokryte  materiałami  łamliwymi.  W  tej  sytuacji  należy  zapewnić  odpowiednie  dojścia  zabezpieczone  przed  poślizgiem  do  kominów,  anten  czy  urządzeń  technicznych.  Przed  montażem  powinniśmy  dopasować  elementy  komunikacji  do  rodzaju  dachu,  natomiast  samo  miejsce  i  sposób  mocowania  ustala  projektant  w  zależności 

od wymagań obiektu i zaprojektowanej konstrukcji. Ławy kominiarskie są dostęp­ne w różnych wymiarach. Mogą mieć one następujące długości: 0,40 m, 0,80 m, 1 m, 2 m lub 3 m, co pozwala na dopasowanie do każdego rodzaju dachu.

Montaż śniegowstrzymywaczy.
FOT.: WIENERBERGER
Montaż wsporników pod ławę kominiarską
FOT.: WIENERBERGER

Ławy i stopnie dachowe montujemy za pomocą wsporników i mocowników. Do zamontowania wsporników jest po­trzebna dodatkowa łata konstrukcyjna o wymiarach 4 cm x 5 cm, którą montu­jemy pomiędzy już istniejącymi łatami. Dopiero o nią zahaczamy, dopasowujemy i mocujemy wspornik za pomocą ocyn­kowanych wkrętów min. Ø5 (według PN 82503/DIN 97). Dodatkowo przy dachów­kach ceramicznych górną i dolną krawędź przylegającą do wspornika należy deli­katnie podszlifować na szerokość około 40 mm tak, aby dachówki nie kołysały się na podstawie wspornika. Następnie do mocowników przykręca się ławy za pomo­cą śrub M8 x 50 i – po wypoziomowaniu – do wcześniej zamontowanych wsporni­ków również śrubami M8 x 50. Tym spo­sobem jest już zamontowana kompletna ława, do której musimy zrobić dojście za pomocą stopni kominiarskich. Same stopnie montuje się podobnie jak ławy – zahaczamy wspornikiem o dodatkowe łaty konstrukcyjne, przykręcamy wkrętami i tam też – po wypoziomowaniu – mocu­jemy za pomocą śrub.

OCHRONA PRZECIWŚNIEGOWA

W odróżnieniu od komunikacji dachowej, gdzie mamy ustawowo określone wyma­gania, tutaj wszystko zależy już od inwe­stora i jego woli, czy zamontuje ochronę przeciwśniegową na dachu swojego domu. Ponieważ w nie ma żadnych konkretnych przepisów. Inwestor powinien jednak pa­miętać, że system ten zapewnia bezpie­czeństwo, na przykład przed osuwającym się śniegiem, który może spaść na później­szych użytkowników, zablokować drzwi wejściowe lub uszkodzić rynny, drzewka czy samochód. Szczególnie należy zwró­cić uwagę na dachy o spadku poniżej 30°, ponieważ nie są one na tyle strome, aby samoistnie i regularnie odprowadzać śnieg, który z czasem gromadzi się na połaciach i zalega na nich w większych ilościach. W tym systemie najczęściej stosuje się dwa rodzaje zabezpieczeń. Pierwszym są śniegowstrzymywacze wykonane z pła­skownika stalowego i służące do rozbija­nia warstw śniegu. Drugim zaś są ochrona rurowa i płotki przeciwśniegowe, czyli ele­menty zapobiegające gwałtownemu zsu­waniu się niebezpiecznych brył śniegu. W ofercie marki Koramic możemy znaleźć rury przeciwśniegowe o długościach 2 m i 3 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi ak­cesoriami, w wielu kolorach, tak aby dobrać kolorystkę do pokrycia dachowego.

Zamontowana ława kominiarska. FOT.: WIENERBERGER

Śniegowstrzymywacze są oczywiście jednoelementowe i montowane również na pomocniczych łatach konstrukcyjnych z podszlifowaniem górnej i dolnej części dachówki, tak aby nie powodowały odsta­wania pokrycia. Ochrona rurowa i płotki śniegowe składają się z dwóch elementów i – po zamocowaniu wsporników – wkła­damy w nie rury przeciwśniegowe lub płotki śniegowe. W przypadku płotków powinien nastąpić tak zwany ,,klik’’ lub ,,wstrzelenie’’ płotka we wspornik.

BEZPIECZEŃSTWO

Podsumowując, zamontowanie komunika­cji dachowej i ochrony przeciwśniegowej służy przed wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców i ich gości. Natomiast, jeśli spojrzymy na koszty takich systemów to są naprawdę niewielkie w porównaniu do całości pokrycia dachowego. Dodatko­wo można je montować również na już istniejących dachach, dlatego jeżeli przy budowie domu nie skorzystano z takiego rozwiązania, w każdej chwili można to nadrobić i zamontować na dachu.


  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
    paragraf 308 ust. 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button