Firma dekarskaMarketing dla dekarzy

Aktualności z rynku dekarskiego

Dach to jeden z podstawowych elementów konstrukcji każdego budynku. Aby spełniał swoje wymagania potrzebuje prawidłowej termoizolacji, która jest nie tylko gwarancją komfortu cieplnego, ale przyczynia się do oszczędności związanych z rachunkami za zużytą energię. Dach ma również aspekty wizualne, ponieważ stanowiąc element budynku wpływa na jego wygląd i estetykę. Aż 69% Polaków uważa, że wygląd dachu wpływa na wygląd całego budynku.

Tekst BEATA TOMCZAK-MAJEWSKA, ALINA WOŹNIAK

Czy obecnie to nie inwestorzy są dla dekarzy, ale dekarze dla inwe­storów? Praca dekarza nie ogra­nicza się wyłącznie do montażu pokrycia dachowego. Dekarz odgrywa rów­nież ogromną rolę w procesie decyzyjnym klientów ostatecznych. Oczywiście sami inwestorzy są coraz bardziej świadomi wy­boru i przywiązują większą uwagę do roz­wiązań ekologicznych. Sprzyja temu szeroki dostęp do Internetu, gdzie można poszuki­wać informacji o produktach i producen­tach, a także przejrzeć rankingi marek. Jed­nak nadal kluczową opinię, wpływającą na wybór produktu, mają dekarze. Ich zdanie jest tym ważniejsze, że pracując z pro­duktami od lat, mogą o nich powiedzieć najwięcej, a to sprawia, że są najbardziej wiarygodni. Fachowcy wskazują swoim klientom konkretne rozwiązania, a czasami odradzają zakup określonych produktów. Aż 88% dekarzy poleca konkretną markę pokrycia dachowego. Wykonawcy powinni być zatem ważnym ogniwem w planowaniu strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw. Tym bardziej, że ich głos w procesie decyzyjnym klienta ostateczne­go jest niezmiernie ważny.

W gestii inwestora pozostaje natomiast dobór koloru, który będzie pasował do este­tyki budynku. Obecnie największą popular­nością w opinii dekarzy, cieszą się pokrycia dachowe w kolorach grafitu i jego odcie­niach – aż 88% dekarzy uważa, że jest to kolor najchętniej wybierany przez klientów. Sporą popularnością cieszą się również pokrycia dachowe w kolorze czarnym. Na­tomiast mniej montowanych jest dachów brązowych i czerwonych.

PRACA DEKARZA ZAPRZECZENIEM MONOTONII

Rekomendacje dekarza są kluczowe przy wyborze produktu przez inwestora. Spro­wadzają się one do polecania określonej gamy produktów, z których fachowiec ko­rzysta. Dlatego tak ważna jest relacja na linii dekarz-producent. Dobra, bezproblemowa współpraca, z której będzie zadowolony de­karz skutkuje bowiem większym odsetkiem poleceń produktów tej marki, co przekłada się bezpośrednio na zwiększoną konwersję zakupową.

Na rynku pokryć dachowych stale poja­wiają się nowości produktowe oraz bardziej ekologiczne rozwiązania. Jednak w kwestii montażu, samo doświadczenie w branży nie jest wystarczające. Ciągłe zmiany na rynku budowlanym wymagają od specjali­stów ciągłego samodoskonalenia i podąża­nia za trendami. Aby jednak nowe produkty montowane na dachu, utrzymywały okre­ślone w dokumentach parametry technicz­ne niezbędny jest prawidłowy montaż. Tak więc szkolenia są nieodłącznym elemen­tem pracy dekarza i to właśnie szkoleń pro­duktowych oraz montażowych oczekuje od producentów 72% fachowców z branży de­karskiej. Fachowcy są głodni wiedzy zarów­no teoretycznej, jak i praktycznej, i oczekują, że to właśnie producenci im jej dostarczą.

Bardzo ważnymi działaniami wspiera­jącymi działalność dekarzy jest również oferowanie narzędzi oraz odzieży robo­czej – tego rodzaju wsparcia oczekuje 42% dekarzy. Z kolei 31% fachowców chętnie otrzymywałoby od producentów materiały informacyjne na temat produktów oraz ga­dżety promocyjne. Jedynie 12,8% dekarzy nie oczekuje żadnego wsparcia od produ­centów pokryć dachowych.

TRENDY RYNKOWE!

Trendy determinują wybory konsumentów w każdej dziedzinie życia. Dlaczego tak jest? Każdy z nas – mniej lub bardziej – chce być „na czasie”. Jeśli dużo osób wy­biera dach w kolorze czarnym, to jest duże prawdopodobieństwo, że znajdą się kolejni naśladowcy. Dlatego warto wiedzieć, jakie trendy panują aktualnie w branży. Badanie trendów dostarcza bowiem aktualnej wie­dzy na temat tego, co lubią konsumenci i jakie produkty wybierają najchętniej. Wie­dza ta pozwala ukierunkować działalność firmy na właściwe tory, czyli skupić się na produktach, które mają największy poten­cjał sprzedażowy i dostosować ofertę do aktualnych wymagań rynku.

Najsilniej widocznym trendem, zauwa­żanym przez dekarzy, jest większe zainte­resowanie produktami premium. W 2020 roku 57% dekarzy dostrzegało to zjawisko, natomiast w 2022 roku odsetek ten wzrósł do 62%. Zainteresowanie tego typu produk­tami świadczy z jednej strony o większej świadomości konsumenckiej oraz ekolo­gicznej, a z drugiej strony – o zwiększonej ilości projektów nowoczesnych, a więc domów energooszczędnych, gdzie lep­sza jakość zamontowanego rozwiązania dachowego przekłada się na wyższą kla­sę energooszczędności całego budynku, a w bardziej wymierny sposób wiąże się z obniżeniem kosztów utrzymania oraz eksploatacji budynku.

Ważnym trendem, dostrzeganym przez dekarzy, jest również rosnąca ilość reno­wacji budynków. Wśród dostrzegających to dekarzy aż 73% przewiduje, że prace re­montowe dachów będą w przyszłości sta­nowić większość rynku, a prace na nowych budynkach będą stanowiły coraz mniejszy odsetek.

Aktualne informacje o branży dekar­skiej znajdują się najnowszej edycji rapor­tu „Rynek pokryć dachowych w Polsce. Wielkość i prognozy rynku 2021-2025”. Raport ten od lat stanowi kompendium wiedzy o polskim rynku pokryć dacho­wych. W bieżącej edycji znajdą Państwo zarówno dane rynkowe, jak również mar­ketingowe, odnoszące się do procesu decyzyjnego, trendów czy siły marki na rynku pokryć dachowych. Dodatkowo dzięki długim szeregom czasowym za­prezentowaliśmy wielkość rynku pokryć dachowych na lata 2012-2021 wraz z pro­gnozą do 2025 roku. Informacji o rapor­cie udziela Beata Tomczak-Majewska b.tomczak@asmresearch.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button