Materiały Partnerów

Płytki kolczaste

Program 3D TrussMe firmy Ristek do wiązarów dachowych

Sodra Polska z dużym sukcesem już od ponad pół roku oferuje Polsce płytki kolczaste fińskiej firmy Ristek Oy. Obowiązki te obecnie zostały przekazane firmie Ristek Polska. Jest ona również dostawcą płytek na rynku niemieckim. O firmie i jej działaniu opowiada inż. dypl. Dietrich Strothotte, pracownik firmy Ristek od wielu lat projektujący dachy w Niemczech właśnie w oparciu o technologię płytek kolczastych.

RYS.: SÖDRA POLSKA

Pojawienie się firmy Ristek Oy  na środkowoeuropejskim rynku  płytek kolczastych jest pewnego  rodzaju zrządzeniem losu. Jest  to bowiem dostawca, który ma  do zaoferowania swoim klientom dopracowane  portfolio tego rodzaju łączników do  drewna. 

Dzięki swej dalekowzrocznej strategii  w 2019 roku firma Ristek nabyła nową halę  produkcyjną, w której bezzwłocznie ruszyły  niezbędne prace, a po ich zakończeniu  w 2020 roku przeniesiono produkcję do nowej  hali. Jednocześnie poczyniono inwestycje  w nową linię produkcyjną, która pozwoliła  znacznie zwiększyć wolumen produkcji  zakładu. Obecnie są to cztery w pełni zautomatyzowane  linie produkcyjne. 

Energia, dynamika i innowacyjność to cechy  charakteryzujące firmę Ristek Oy w każdym  aspekcie jej działalności. Świadome  tych atutów kierownictwo uznało internacjonalizację  działań firmy za wielką szansę  na drodze jej dalszego rozwoju. 

Zorientowana na potrzeby klienta oferta  płytek kolczastych w połączeniu z warunkami  operacyjnymi umożliwiającymi wysokowydajną  produkcję pozwala firmie Ristek na  zaproponowanie wszystkim zaangażowanym  stronom cen na atrakcyjnym poziomie. 

Portfolio produktów Ristek obejmuje trzy  główne rodzaje płytek kolczastych wykonywanych  z blachy o różnej grubości.

Są to: 
• płytka LL10 z blachy o grubości 1 mm, 
• płytka LL13 z blachy o grubości 1,3 mm,  ciesząca się obecnie największym popytem  na rynku oraz 
• płytka LL20 produkowana z blachy o grubości  2 mm. 

Płytka kolczasta LL20 została opracowa­na z myślą o sprostaniu potrzebom nowe­go rynku. Jest to produkt będący efektem prac prowadzonych we własnym zakresie i na bazie własnego know-how. Wszystkie niezbędne procesy, to jest monitorowanie procedur badawczych w laboratorium oraz procedur odbiorczych prowadzonych przez państwowe organy nadzoru budowlanego, zostały zainicjowane niezależnie od nas.   

FOT.: SÖDRA POLSKA

Sprawne zarządzanie logistyką oraz ko­ordynacja zamówień i zakupu surowców również należą do kluczowych kompe­tencji, z którymi firma Ristek radziła sobie bardzo dobrze nawet w trudnym okresie pandemii wirusa COVID-19 w latach 2020- -2021. W tych niesprzyjających dla biznesu okolicznościach opłaciła się wieloletnia i oparta na wzajemnym zaufaniu współpra­ca z wszystkimi podmiotami zaangażowa­nymi w realizację łańcucha dostaw. Jest to czynnik, którego nie można nie docenić, spoglądając wstecz na wydarzenia, które miały miejsce, w trakcie kryzysu spowodo­wanego pandemią.   

Inne podstawowe obszary działalności firmy Ristek Oy to wytwarzanie i sprzedaż urządzeń do produkcji wiązarów dacho­wych. Należy tu wymienić przede wszyst­kim prasy typu C oraz stoły z magnesami stałymi.

Jednak sukces, który osiągnęliśmy nie byłby możliwy, gdyby nie 3DTrussMe – nasze własne, autorskie oprogramowanie do projektowania wiązarów. Trzy elementy składające się na nazwę tego produktu software’owego odzwierciedlają jego trzy następujące własności.   

3D to element, który odnosi się do faktu, że oprogramowanie to opracowano w opar­ciu o filozofię pracy na kompletnym modelu 3D, obejmującym wszystkie elementy kon­strukcji. Ta nowoczesna technologia umoż­liwia skonstruowanie przyjaznej dla użyt­kownika „realistycznej” wizualizacji całego obiektu budowlanego na komputerze biuro­wym. Praca na modelu 3D stanowi obecnie podstawę wszystkich nowoczesnych pro­duktów software’owych wykorzystywanych w branży budowlanej. Konstrukcja interfej­su, między innymi IFC, BTL umożliwia łatwe przesyłanie danych zarówno do wcześniej­szych, jak i realizowanych w dalszej kolejno­ści procesów planowania i produkcji.   

FOT.: SÖDRA POLSKA

Truss to część nazwy nawiązująca za­równo do zaufania, jak i do nieograniczo­nych możliwości, które oferuje program w zakresie projektowania wiązarów, a tak­że ich wymiarowania statycznego i ekono­micznego zgodnie z metodą elementów skończonych. Przy czym podstawę obli­czeń statycznych stanowi zawsze Eurokod i załącznik krajowy do niego obowiązujący w danym kraju.   

I wreszcie, Me to element nazwy pro­gramu odzwierciedlający fakt, że zgodnie z intencjami jego twórców program ten ma zapewniać użytkownikowi maksymalne wsparcie w codziennej pracy nad projektem. Elastyczność w zakresie obróbki obiektów w ramach stworzonego modelu umożliwia konstruktorom samodzielne i kreatywne po­dejmowanie wyzwań inżynierskich.   

Program 3DTrussMe łączy w sobie czte­ry kluczowe obszary naszej działalności w branży wytwarzania wiązarów – statykę, cięcie, produkcję i obróbkę rysunków.   

Zgodnie z zamierzeniami jego autorów program 3DTrussMe jest produktem so­ftware’owym, który żyje, jest bezustannie i na bieżąco rozwijany. Budżet na ten cel jest uwzględniany w każdym rocznym biz­nesplanie firmy Ristek. Podejście to uważa­my za sensowną, logiczną i konsekwentną inwestycję w przyszłość.   

Nasze działania na polu pozyskiwania nowych klientów przynoszą doskonałe efekty. Na rynku niemieckim okazały się one bardzo skuteczne, zwłaszcza jeśli cho­dzi o klientów gotowych na zmiany. W tym zakresie oczywiście gwarantujemy dostawy zamówionych towarów zgodne z oczekiwa­niami naszych odbiorców.  

 – Na koniec pozwolę sobie na osobisty komentarz. Udana współpraca z Ristek Oy opiera się na przyjaznym, pomocnym i – co szczególnie cenne –zorientowanym na znajdowanie rozwiązań wzajemnym po­dejściu. Cieszę się i czerpię wielką satysfakcję z faktu, że zdecydowałem się dołączyć do ze­społu firmy Ristek Oy i że podjąłem się reali­zacji zadania polegającego na wprowadzeniu jej produktów na rynek niemiecki. Moją moty­wacją do pracy jest możliwość służenia firmie swym doświadczeniem i wiedzą w kształto­waniu i ciągłym rozwijaniu istotnych obszarów powierzonej mi odpowiedzialności, takich jak rozwój, produkcja itp. Zatem wspólnie kształ­tujmy naszą przyszłość! – opowiada inż. dypl. Dietrich Strothotte.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button