Wstępne krycie dachu

Sklejanie zakładów membran dachowych – zalety i skutki zaniechania

Obowiązujące obecnie przepisy budowlane są dość rygorystyczne i wymuszają na inwestorach znoszenie budynków oszczędzających energię do ogrzewania zimą i klimatyzacji latem. Czy membrany dachowe mogą mieć znaczenie? Okazuje się, że tak.

Tekst PIOTR PYTEL

W  obecnych czasach kwestia energochłonności obiektów budowlanych nabiera całkiem nowego znaczenia. Rosnące koszty energii oraz wpływ jej wytwarzania na środowisko powodują poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii. W tym kontekście wiele aspektów oszczędzania energii odnosi się do przenikania ciepła przez przegrody, takie jak ściany czy dach. W związku z tym izolacje termiczne tych części budynków są obecnie powszechnie stosowane i wymagane odpowiednimi przepisami. Jednakże na uwagę zasługują także straty ciepła poprzez konwekcję, czyli wymianę ciepła w postaci ruchu powietrza. Są one powszechne w budownictwie jednorodzinnym. Inwestorzy coraz chętniej korzystają z obecnie łatwo dostępnych badań szczelności budynków (test Blower Door), pozwalających na weryfikację i eliminację nieszczelności przegród nieprzeziernych.
W tej kwestii warto wziąć pod uwagę sklejanie zakładów membran dachowych najlepiej przy użyciu zintegrowanych pasków klejących. Zakłady podłużne i poprzeczne membran dachowych należy sklejać przede wszystkim ze względu na oczekiwane mniejsze rachunki za energię, głównie ogrzewanie, budynków mieszkalnych. Próbę podliczenia o jakich oszczędnościach mówimy podjął Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP), którego działalność koncentruje się na badaniach, rozwoju i doradztwie w różnych obszarach fizyki budowli w tym tych podnoszących efektywność energetyczną.

Instytut Fraunhofera przeprowadził pomiary Blower Door na poddaszach obiektów testowych.

Przy zastosowaniu metody nadciśnienia osiągnięto następujące wyniki:

  • dla folii niesklejonej – wymiana powietrza o wartości 4,5 h-1;
  • dla folii klejonej – wartość ta wynosiła 3,0 h-1.

Przy pomocy reguł z Załącznika F normy DIN EN 832 można zakładać średnią wartość wymiany powietrza: 0,81 h-1 przy folii niesklejonej oraz 0,71 h-1 przy folii ze sklejonymi zakładami. Po przełożeniu tych wartości do rys. 1 osiągniemy roczną oszczędność energetyczną o wartości 9%.

Rys. 1. Wpływ wymiany powietrza na oszczędność energii. Rys.: DÖRKEN


Najnowsze badania wpływu sklejania zakładów membran dachowych na koszty ogrzewania prowadziło LNE – francuskie Laboratoire national de métrologie et d’essais (Narodowe Laboratorium Metrologii i Testów), które jest laboratorium referencyjnym odpowiedzialnym za przeprowadzanie pomiarów, testowanie produktów i ich certyfikacji w celu wprowadzenia do obrotu. Celem badań było określenie wpływu zintegrowanych samoprzylepnych pasków klejących w membranach dachowych na:

  • wiatroszczelność i powietrznoszczelność konstrukcji izolowanej;
  • straty ciepła, a tym samym wpływ na zużycie energii.

W celu przeprowadzenia badań LNE wykorzystało komorę klimatyczną REBECCA (rys. 2), umożliwiającą sztuczne odtworzenie salonu otoczonego pomieszczeniami, które mogą być ogrzewane lub chłodzone, niezależnie od siebie, w zakresie temperatur od –7°C do 35°C. Ściana oddzielająca strefę zimną (FRONT face) od salonu (pomieszczenie wewnętrzne) jest ścianą badaną.

komora klimatyzacyjna REBECCA
Rys. 2. Komora klimatyczna REBECCA. Rys. DÖRKEN


W badaniach brane są pod uwagę dwa główne parametry:

  • wpływ na szczelność ściany – określenie przepływu powietrza;
  • wpływ na straty energii w ścianie – określenie zużycia energii.

Badania te są prowadzone z punktu widzenia jakościowego, to jest z porównaniem wyników każdego badania, na każdym rodzaju badanej ściany. Tylko jeden parametr jest modyfikowany pomiędzy każdą konfiguracją. Badaniu poddano cztery rodzaje ścian:

  • ściana 1 – układ referencyjny,
  • ściana 2 – układ referencyjny z dodaną folią paroizolacyjną,
  • ściana 3 – układ referencyjny z folią paroizolacyjną i membraną dachową,
  • ściana 4 – układ referencyjny z folią paroizolacyjną i membraną ze sklejonymi zakładami.

W celu symulacji wentylowanej przestrzeni powietrznej między pokryciem a izolacją dachów skośnych, w modelu zainstalowano skrzynkę wentylacyjną (w dolnej części), a także przegrodę z płyty gipsowo-kartonowej od strony zimnej (FRONT face).
Wszystkie badania zostały przeprowadzone jako porównawcze, to znaczy, że pierwsze badanie służyło jako referencyjne, aby móc ilościowo określić wpływ każdej z modyfikacji wprowadzonych do ściany referencyjnej na przepuszczalność powietrza i zużycie energii w ogrzewanej objętości, a także na ewolucję mostków termicznych i rozkładów temperatury badanej ściany.
Dla wszystkich przeprowadzonych badań prędkość wymuszonego przepływu powietrza zewnętrznego ustalono na 1,4 m/s. Wyniki badania zostały podane w tabeli 1.

Porównanie zużycia energii

Wpływ klejenia membran na zużycie energii do ogrzewania budynków

W testowanym modelu sklejenie zakładów membrany dachowej wpływa na oszczędność energii na poziomie 20%. Z punktu widzenia inwestora pytanie nie brzmi czy warto kleić folię tylko czy stać mnie na jej niesklejenie?
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (które weszło w życie 1 stycznia 2014 r.), znalazł się istotny zapis dotyczący szczelności powietrznej budynków:
2.3. Szczelność na przenikanie powietrza
2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.
2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:
1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;
2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.
2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.

Zatem z treści rozporządzenia, które jest jednym z najistotniejszych aktów wykonawczych prawa budowlanego wynika, iż każde poddasze powinno być projektowane i wykonywane w taki sposób, by uniemożliwić przepływ powietrza przez przegrodę.

Wpływ klejenia membran dachowych na oszczędność energii. Rys. DÖRKEN
Wpływ klejenia membran dachowych na oszczędność energii. Rys. DÖRKEN


Prawo budowlane oprócz uniwersalnych zasad wiedzy technicznej jest fundamentem sztuki budowlanej. Krzysztof Michalik w swej książce Sztuka budowlana. Zasady wiedzy technicznej w budownictwie (Chrzanów 2015) podaje wypracowaną w doktrynie definicję zgodności robót budowlanych oraz innych czynności podejmowanych przez wykonawcę. Będzie to dobre, bez usterek i wad wykonanie inwestycji, a w szczególności zgodnie z zasadami współczesnej, najlepszej, profesjonalnej wiedzy prawnej, technicznej i budowlanej oraz ze wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności, w oparciu o zasady etyki zawodowej. Można zatem przyjąć, że wykonanie poddasza umożliwiające przepływ powietrza przez przegrodę nie jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i może nieść ze sobą ewentualne konsekwencje prawne z tego tytułu.


Piotr Pytel

PIOTR PYTEL
Absolwent SGGW Wydział Technologii Drewna. Od wielu lat związany z branżą budowlaną, gdzie rozwijał swoje kompetencje. Wieloletni praktyk w różnych obszarach budownictwa, w tym rozwiązań dachowych. Obecnie pracuje w dziale technicznym firmy Dörken Delta Folie. Odpowiada za obszar wdrożenia nowych produktów oraz kompleksowe doradztwo w zakresie doboru dachów skośnych i zielonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button