Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenia osobowe – rola i znaczenie dla firmy dekarskiej

Kodeks Cywilny (K.C.) w Art. 829 § 1. wprowadza podział ubezpieczeń osobowych na: ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia osobowe różnią się od ubezpieczeń majątkowych przedmiotem ubezpieczenia i świadczeniem zakładu ubezpieczeń. Przedmiotem jest niemajątkowe dobro osobiste człowieka, takie jak jego zdrowie lub życie.

Tekst JACEK BARANOWSKI

Wspomniany przepis K.C. nie formułuje zamknięte­go katalogu ubezpieczeń osobowych. Może więc on być szerszy, na przykład o ubezpieczenie posa­gowe, rentowe lub z funduszami kapitałowymi – choć głównie jednak są one związane z ubezpieczeniem na życie i tak też są klasyfikowane w załączniku do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) nie zawsze zyskuje właściwe zainteresowanie ze strony przed­siębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prac budowlano-montażowych, w tym dekarskich. Dzieje się tak pomimo tego, że działalność dekarska (jak i inne gałęzie działal­ności budowlanej) na podstawie statystyk wypadków przy pracy oraz praktycznych doświadczeń, jest zaliczana do szczególnie zagrożonych podwyższonym ryzykiem w tym zakresie. Niestety, najczęściej dopiero poważny wypadek – kończący się śmiercią dekarza – przypomina o ubezpieczeniu NNW lub na życie.

Zakłady ubezpieczeń od lat w proponują przedsiębiorcom dość szeroką ofertę w zakresie ubezpieczenia NNW. Sprowadza się ona do ubezpieczeń grupowych, czyli zawieranych przez przedsiębiorcę (pracodawcę) lub za jego pośrednim udziałem, na rachunek osób zatrudnionych, co oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa w ubez­pieczeniu NNW dotyczy bezpośrednio ubezpieczonych pracowni­ków (osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę).

Na czym polega grupowe ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wy­padków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpie­czonego. Objęcie ubezpieczeniem pracowników wiąże się często z pewnymi uprawnieniami dla członków ich rodzin. Przysługuje im świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego.

W warunkach umowy ubezpieczenia NNW (OWU) zakłady ubezpie­czeń rozróżniają podział zakresu terytorialnego tego ubezpieczenia (miejsca wystąpienia możliwego nieszczęśliwego wypadku). Według tego kryterium ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte wypadki mające miejsce wyłącznie na terytorium RP, albo na terytorium RP i poza granicami Polski – zależnie od miejsca pracy (wykonywania robót budowlanych) przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.

Ponadto ubezpieczenie NNW zwykle gwarantuje pokrycie ubezpieczeniowe, poprzez określenie w OWU katalogu świadczeń ubezpieczeniowych.

Jakie są rodzaje świadczeń w ramach ubezpieczenia NNW

Proponowane przez ubezpieczycieli oferty ubezpieczenia NNW pracow­ników są różnorodne. Niektórzy proponują jednolity wariant zakresu ubezpieczenia, a inni kilka zróżnico­wanych wariantów. Należy pamiętać, że faktyczny zakres ubezpieczenia NNW zawsze jest powiązany z wyso­kością składki ubezpieczeniowej.

Do najczęściej oferowanych przez ubezpieczycieli świadczeń ubezpie­czeniowych w ramach ubezpieczenia grupowego NNW zaliczyć można świadczenie z tytułu:

  • (przy czym taki uszczerbek na zdrowiu może być 100-procentowy lub częściowy),
  • , będącego następstwem nieszczęśliwe­go wypadku,
  • , których przyczyną był: zawał serca, udar mózgu, paraliż (uwaga – taki zakres ubezpieczenia wymaga jednak rozszerzenia standar­dowego zakresu ubezpieczenia i opłacenia dodatkowej składki),

Ponadto omawiane ubezpieczenie pozwala na uzyskanie przez ubezpieczonego:

1. zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych lub kosztów leczenia NNW w kraju,

2. zasiłku dziennego za udokumentowany okres pobytu w szpitalu,

3. zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów lub

4. zwrotu kosztów ratownictwa.

Katalog tych świadczeń może być dość znacznie rozszerzony, ale wymaga to przeprowadzenia odpowiednich negocjacji z zakła­dem ubezpieczeń i dostosowania do faktycznych potrzeb ubezpie­czonych pracowników oraz do oczekiwań w tym zakresie przedsię­biorcy (ubezpieczającego).

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia NNW

Ważnym elementem ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubez­pieczenia NNW jest czasowa ochrona osoby ubezpieczonej. To­warzystwa ubezpieczeń oferują w tym zakresie różne rozwiązania. Niektóre z nich z góry obejmują ubezpieczonego ochroną przez całą dobę, a inne dają pracodawcy wybór – może on zawrzeć umowę w zakresie całodobowym lub ograniczonym (głównie na czas wykonywania pracy z uwzględnieniem drogi do miejsca pracy i z tego miejsca do domu).

Najczęściej zawierane są umowy ubezpieczenia NNW z 12-mie­sięcznym (rocznym) okresem ubezpieczenia, przy czym zależnie od faktycznych potrzeb mogą to być umowy „imienne” albo „bez­imienne”. W pierwszych z nich na­leży pamiętać o konieczności zgła­szania wszelkich zmian w wykazie zatrudnionych i ubezpieczonych pracowników. Umowy bezimienne nie wymagają wykazu ubezpieczo­nych pracowników, a ochronę ubez­pieczeniową odnoszą do formalnie zatrudnionej liczby pracowników. Ważnym elementem ubezpieczenia NNW jest wysokość sumy ubezpie­czenia. Zakłady ubezpieczeń często stosują określoną maksymalną wy­sokość sumy ubezpieczenia.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność poza granicami Polski, powinni rozważyć możli­wość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia od NNW oraz Kosz­tów Leczenia (KL) delegowanego w zagraniczną podróż służbową pracownika. Temu ubezpieczeniu poświęcimy odrębne opracowanie.

Nie sposób pominąć informacji o ubezpieczeniu na życie – jed­nak jego specyfika wymaga odrębnego omówienia w ramach czę­ści drugiej opracowania, ale już teraz zachęcam do zapoznania się z ofertą SAGA Brokers – o nazwie Rodzinna SAGA.

Link do naszej strony: Link do naszej strony: https://sagabrokers.pl/oferta/ubezpieczenie-na-zycie/./.

Towarzystwa ubezpieczeń chętnie oferują szereg rozwiązań w ramach grupowego ubezpieczenia NNW i każde można dosko­nale dopasować do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że analizie argumentów za „ubezpieczaniem się” powinno towarzy­szyć przekonanie, że zawieranie umów ubezpieczenia najlepiej realizować przy współpracy brokera ubezpieczeniowego i za jego pośrednictwem, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochro­ny ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczonego i jego najbliższych.

FOT.: SHUTTERSTOCK.COM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button