Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie OC firmy dekarskiej

Rok 2021 jest dziesiątym – jubileuszowym rokiem nawiązania współpracy między Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), a Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA Brokers Sp. z o.o. (SAGA Brokers). Warto więc krótko podsumować i przypomnieć najistotniejsze kwestie związane między innymi z ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej (OC) dla firm dekarskich członków PSD.

Tekst JACEK BARANOWSKI
1.Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje wyłącznie interesy swojego klienta (ubezpieczającego – ubezpieczonego). Broker wykonuje czynności prawne lub faktyczne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz klienta poszuku­jącego ochrony ubezpieczeniowej. Taka zależność odróżnia brokera od agenta ubezpieczeniowego, który także jest pośrednikiem, jednak działa w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń. Zawód brokera jest zawodem regulowa­nym ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Określeniem broker może posługiwać się wyłącznie podmiot mający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej. Warto podkreślić, że SAGA Brokers działa na rynku nieprzerwanie od trzydziestu lat: https://sagabrokers.pl/o-nas/

2.Czy ubezpieczenie OC dekarza jest obowiązkowe?

Dekarz – firma dekarska nie ma praw­nego (ustawowego) obowiązku zawie­rania umowy ubezpieczenia OC. Jednak doświadczenie nakazuje podkreślić, iż trudno dzisiaj prowadzić działalność i wykonywać zawód dekarza bez takiego ubezpieczenia. Dodatkowo należy pamię­tać o tym, że każdy członek PSD jest zo­bowiązany zawrzeć dla swojej firmy takie ubezpieczenie.

3.Skoro nie jest obowiązkowe to czy warto zawrzeć umowę ubezpieczenia OC dekarza?

Nie tylko warto, ale należy zawrzeć umo­wę ubezpieczenia OC dekarza – firmy de­karskiej, gdyż ubezpieczenie OC:

a. to warunek członkostwa w PSD;

b. to bardzo częsty wymóg dopuszczają­cy firmę dekarską do postępowań o za­mówienia publiczne na usługi budowla­ne, w tym prace dekarskie;

c. to coraz bardziej powszechny warunek podpisania umowy na roboty dekarskie stosowany przez zleceniodawców sta­wiany firmom dekarskim.

4.Kogo i przed czym chroni ubezpieczenie OC Dekarza?

a. Ubezpieczenie OC dekarza chroni firmę dekarską – ubezpieczo­nego.

b. To zabezpieczenie interesu majątkowego firmy dekarskiej, a w przypadku firm dekarskich prowadzących swoją działalność jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub w ramach spółek cywilnych – to jedyne rozsądne zabezpieczenie prywatnego majątku dekarza i jego rodziny w razie wyrządzenia poszkodowanemu szkody o znacznych rozmiarach

c. Ubezpieczenie OC jest nazywane ubezpieczeniem pasywów, czyli zobowiązań ubezpieczonego, jakie mogą powstać w przy­szłości – w okresie ubezpieczenia w sytuacjach, w których ubez­pieczony dekarz ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody lub wypadki wyrządzone innym osobom lub podmiotom.

d. Ewentualne przyszłe zobowiązania wynikające ze szkód wyrzą­dzonych innym osobom lub podmiotom są trudne do oszaco­wania, jednak prawdopodobieństwo wyrządzenia takich szkód zleceniodawcom lub innym osobom (podmiotom) niezwiązanym żadną umową w ramach prac dekarskich jest dość duże i to po­mimo dołożenia przez ubezpieczonego należytej staranności w trakcie realizacji swojej działalności. Powyższe prowadzi do jednego podstawowego wniosku, pomimo iż zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie jest nakazane prawem, to każdy przedsię­biorca prowadzący działalność gospodarczą, a firma dekarska w sposób szczególny, powinien korzystać z ochrony ubezpiecze­niowej w ramach ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

e. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC zapewnia ubezpieczonemu dodatkowe korzyści oprócz tych wspólnych dla wszystkich ro­dzajów ubezpieczenia.

Zwracamy uwagę, iż wypłata odszkodowania lub świadcze­nia za ubezpieczonego to nie jedyna (choć najistotniejsza) ko­rzyść z zawarcia umowy omawianego ubezpieczenia OC. War­to pamiętać, że w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciel, w granicach sumy ubezpieczenia, zobowiązany jest także do:

  • zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu roszczeń odszkodowawczych;
  • poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i wysokości szkody;
  • poniesienia kosztów obrony sądowej w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela.
5.Na co szczególnie zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC dekarza?

a. Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest przerwa w ochronie ubezpieczeniowej wywołana na przykład brakiem wznowienia wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia OC przed terminem końca dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Ponieważ prace dekarskie (szcze­gólnie o znacznych zakresach) wiążą się z naturalną sezonowością, to niektórzy dekarze świadomie przesuwają w czasie decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia OC na czas rozpoczęcia faktycznego przyjmowania zleceń na usługi dekarskie.

b. Błędem jest także zawarcie umowy ubezpieczenia OC ze zbyt niską wysokością sumy gwarancyjnej (S.G.), która zawsze stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w finansowym pokrywaniu roszczeń poszkodowanych.

Zdarza się, iż dekarz kierując się często błędnie rachunkiem ekonomicznym, sta­ra się dostosować wysokość S.G. do wartości przeciętnie realizowanych prac de­karskich i na tej podstawie podejmuje decyzję o wyborze wysokości S.G. Niestety, może to okazać się bardzo dotkliwym błędem, szczególnie gdy w trakcie wykony­wania swoich prac firma dekarska doprowadzi do poważnej szkody wielokrotnie przewyższającej swą wartością (wartość roszczeń odszkodowawczych) przychód firmy dekarskiej, na jaki może ona liczyć w związku z wykonaniem zlecenia na prace. Szczególnie powinni zwracać to uwagę dekarze, którzy realizują swoją działalności na obiektach czynnych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza przez zleceniodawcę lub inne podmioty gospodarcze (na przykład najemców). W takich okolicznościach wyrządzenie poważnej szkody rzeczowej, ale także następczych szkód finansowych związanych z uniemożliwieniem prowadzenia działalności go­spodarczej poszkodowanym lub jej poważnym ograniczeniem jest realnym zagro­żeniem dla firmy dekarskiej. Negatywne skutki z tym związane dla odpowiedzialnej za taką szkodę firmy dekarskiej mogą być pokryte tylko z umowy ubezpieczenia OC z odpowiednio wysoką sumą gwarancyjną.

c. Odpowiednia wysokość sumy gwarancyjnej jest szczególnie istotna w wypadkach osobowych, którym mogą ulec z winy firmy dekarskiej osoby trzecie, ale także pra­cownicy dekarza (w ramach ubezpieczenia OC pracodawcy). Ostatnie lata w tym zakresie wskazują, iż niestety poważne wypadki osobowe nie omijają także firm dekarskich stowarzyszonych w PSD. W tych sytuacjach widać, że roszczenia od­szkodowawcze kierowane przez pracowników do ich pracodawców (dekarzy) osią­gają coraz wyższe wartości. Szczególnie trudne wypadki to te, w wyniku których pracownicy firmy dekarskiej:

• muszą zrezygnować z dalszej pracy i to nie tylko w zawodzie dekarza – są skazani na utrzymanie się z renty finansowanej przez odpowiedzialnego cywilnie pracodawcę (dekarza) lub jego ubezpieczyciela,
• muszą pokrywać koszty skomplikowanych i długotrwałych rehabilitacji, a także
• kierują do dekarza roszczenia o zadośćuczynienie sięgające znacząco wysokich kwot.

6.Jak firma dekarska może i powin­na zabezpieczyć się przed trudno­ściami i problemami lub co najmniej je ograniczyć?

a. Najprostszym i najkorzystniejszym roz­wiązaniem dla dekarza członka PSD wydaje się być skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej w ramach programu ubezpieczenia OC dla firm dekarskich członków PSD.

b. Wspomniany program pozwala uzyskać szeroki zakres ochrony ubezpieczenio­wej przy relatywnie niewysokich kosz­tach tego ubezpieczenia.

c. Uzyskanie podobnych efektów w poje­dynczych umowach ubezpieczenia OC dla firmy dekarskiej może okazać się trudne do osiągnięcia zarówno w wy­miarze samego bezpiecznego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i związa­nych z nim kosztów ubezpieczenia (wy­sokości składek ubezpieczeniowych).

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, iż zawieranie umów ubezpieczenia powinno być realizowane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczającego i doradzi jak maksymalnie zminimalizować skutki ewentualnych błędnych decyzji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia – w tym ubezpieczenia OC.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button