Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie OC – zawsze niezbędne

Dotychczas wielokrotnie staraliśmy się zwracać uwagę na fakt, że profesjonalne ubezpieczenie OC jest niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia tej szczególnej profesji budowlanej, jaką jest zawód dekarza. Waga i znaczenie ubezpieczenia OC paradoksalnie wzrasta w okresach załamań koniunktury gospodarczej, stagnacji lub kryzysów.

Tekst JACEK BARANOWSKI


Powód tego jest dość prosty – obok rosnącej z Polsce świadomości poszkodowanych co do ich praw wynikających z doznanych szkód w trudnych okresach spadków wskaźników ekonomicznych.

Wzrasta skłonność do dochodzenia roszczeń niemal za każdy rodzaj uszczerbku majątkowego, za który ponosi odpowiedzialność osoba trzecia (na przykład firma dekarska).

Z tych powodów nie pierwszy już raz zwracamy uwagę na najistotniejsze kwestie. Każdy dekarz powinien więc już wiedzieć, że:
 • przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia OC nie jest określony składnik majątkowy ubezpieczonego (dekarza). Ubezpieczenie OC może być zawarte nawet przez ubezpieczającego (ubezpieczonego) nieposiadającego żadnego majątku;

 • ewentualne przyszłe zobowiązania, wynikające ze szkód wyrządzonych innym osobom lub podmiotom, są trudne do oszacowania, jednak prawdopodobieństwo wyrządzenia takich szkód zleceniodawcom lub innym osobom (podmiotom) niezwiązanym żadną umową w ramach prac dekarskich jest dość duże i to pomimo dołożenia przez ubezpieczonego należytej staranności w trakcie realizacji swojej działalności.
  Prowadzi to do jednego podstawowego wniosku, pomimo że zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie jest nakazane prawem, to każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą – a firma dekarska w sposób szczególny – powinien korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

 • zawarcie umowy ubezpieczenia OC zapewnia dodatkowe korzyści oprócz tych wspólnych dla wszystkich rodzajów ubezpieczenia. Zwracamy uwagę, że wypłata odszkodowania lub świadczenia za ubezpieczonego to nie jedyna – choć najistotniejsza – korzyść z zawarcia umowy omawianego ubezpieczenia OC.

  Warto pamiętać, że w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciel, w granicach sumy ubezpieczenia, zobowiązany jest także do:
  ▪ zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu roszczeń odszkodowawczych;
  ▪ poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i wysokości szkody;
  ▪ poniesienia kosztów obrony sądowej w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela.
oc
FOT.: SHUTTERSTOCK.COM

https://naszdekarz.com.pl/dev/ubezpieczenie-nnw-dla-firm-dekarskich/
WAŻNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW OC

1. Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach OC jest:

a. przerwa w ochronie ubezpieczeniowej, wywołana na przykład brakiem wznowienia wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia OC przed końcem dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Ponieważ prace dekarskie (szczególnie o znacznych zakresach wykonawstwa) wiążą się z naturalną sezonowością, to niektórzy dekarze świadomie przesuwają w czasie decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia OC na czas rozpoczęcia faktycznego przyjmowania zleceń na usługi dekarskie.

b. zawarcie umowy ubezpieczenia OC z zbyt niską wysokością Sumy Gwarancyjnej (S.G.), która zawsze stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w finansowym pokrywaniu roszczeń poszkodowanych.

Zdarza się, że dekarze kierując się często błędnie rozumianym rachunkiem ekonomicznym, starają się dostosować wysokości S.G. do wartości przeciętnie realizowanych prac dekarskich i na tej podstawie podejmują decyzję o wyborze wysokości S.G.

https://naszdekarz.com.pl/dev/ubezpieczenie-na-czas-trwania-budowy-cz-1/

Może to okazać się bardzo dotkliwym błędem, szczególnie gdy w trakcie wykonywania swoich prac firma dekarska doprowadzi do poważnej szkody wielokrotnie przewyższającej swą wartością (wartością roszczeń odszkodowawczych) przychód firmy dekarskiej, na jaki może ona liczyć w związku z wykonaniem zlecenia na prace dekarskie.

Szczególnie powinni zwracać na to uwagę dekarze, którzy realizują swoją działalność na obiektach czynnych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza przez zleceniodawcę lub inne podmioty gospodarcze (na przykład najemców).

W takich okolicznościach wyrządzenie poważnej szkody rzeczowej, ale także następczych szkód finansowych, związanych z uniemożliwieniem prowadzenia działalności poszkodowanym lub jej poważnym ograniczeniem, jest realnym zagrożeniem dla firmy dekarskiej. Negatywne skutki z tym związane dla firmy dekarskiej odpowiedzialnej za taką szkodę mogą być pokryte tylko z umowy ubezpieczenia OC z odpowiednio wysoką Sumą Gwarancyjną.

https://naszdekarz.com.pl/dev/ubezpieczenie-na-czas-trwania-budowy-czesc-2/

2. Program ochrony ubezpieczeniowej w zakresie omawianego ubezpieczenia OC dla firm dekarskich członków PSD pozwala uzyskać
szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej przy relatywnie niewysokich kosztach tego ubezpieczenia.
Uzyskanie podobnych efektów w pojedynczych umowach ubezpieczenia OC dla firmy dekarskiej może okazać się trudne do osiągnięcia zarówno w wymiarze samego bezpiecznego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i związanych z nim kosztów ubezpieczenia (wysokości składek ubezpieczeniowych).

Należy jednak pamiętać, że szczególnie w ubezpieczeniach OC istotnym elementem wpływającym na średnią wysokość odszkodowań są zmiany – wzrosty inflacyjne lub wzrosty minimalnych wynagrodzeń, które często znajdują swoje odzwierciedlenie w roszczeniach w wypadkach osobowych. Te z kolei nie są obojętne dla kształtowania poziomu składek ubezpieczeniowych.

W poprzednich latach dla poparcia tezy o konieczności zawierania umów ubezpieczenia OC przez dekarzy przywoływaliśmy faktyczne i podane do publicznej wiadomości informacje o wypadkach – często pożarach – za powstanie których odpowiedzialność cywilną ponosiła firma dekarska.
https://naszdekarz.com.pl/dev/ubezpieczenie-na-czas-trwania-budowy-czesc-3/

Były to firmy niezrzeszone w PSD. Niestety, w 2020 roku tego typu przypadki odnotowaliśmy także w ramach programu ochrony ubezpieczeniowej dla członków PSD. Miały także miejsce wypadki osobowe i związane z nimi roszczenia (na przykład pracownika do pracodawcy-dekarza), których kwoty są znaczące. W każdej sytuacji samo wystąpienie szkody lub wypadku nie przesądza o tym, że ponosi za nie odpowiedzialność cywilną dekarz, ale ubezpieczenie OC daje realne zabezpieczenie sytuacji ekonomicznej firmy dekarskiej, do której takie roszczenia wpływają.


Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że zawieranie umów ubezpieczenia powinno być realizowane przez podmioty gospodarcze przy współpracy i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczającego i doradzi jak maksymalnie zminimalizować skutki ewentualnych błędnych decyzji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia – w tym ubezpieczenia.


JACEK BARANOWSKI
wiceprezes zarządu Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego
SAGA Brokers Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań
www.sagabrokers.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button