Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Egzamin czeladniczy i mistrzowski. Jakie wymogi trzeba spełnić?

Początek roku to okres, w którym wracają szkolenia praktyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Ponieważ otrzymujemy wiele pytań ich dotyczących, odpowiadamy na te powtarzające się najczęściej.

Tekst ARKADIUSZ GNAT


KTO MOŻE ZDAWAĆ EGZAMIN CZELADNICZY?

Izba rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. ma tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
MAM DUŻE DOŚWIADCZENIE, ALE PRACOWAŁEM BEZ UMOWY I NIE POTRAFIĘ GO UDOKUMENTOWAĆ. CZY MOGĘ ZROBIĆ CZELADNIKA LUB MISTRZA?

Jeśli kandydat nie ukończył szkoły branżowej ani kursu kwalifikacyjnego, nie ma dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie w zawodzie i co najmniej 3-letniego doświadczenia, nie będzie dopuszczony do egzaminu.

CZY MOGĘ ZDAWAĆ DWA EGZAMINY Z DWÓCH RÓŻNYCH ZAWODÓW
(NA PRZYKŁAD DEKARZ I BLACHARZ) ZA JEDNYM RAZEM?

Niestety, nie. Jeden egzamin dotyczy jednego zawodu.

JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ ZŁOŻYĆ DO EGZAMINU?

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.
 • fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny/dowodowy).
 • dowód opłaty egzaminacyjnej.
JAK PRZEBIEGA EGZAMIN CZELADNICZY?

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych. Czas trwania tej części egzaminu nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w siedzibie Izby Rzemiosła lub Ośrodku Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie. Ta część egzaminu składa się z części pisemnej i z części ustnej

CZEGO DOTYCZY TEORIA EGZAMINU CZELADNICZEGO?

Część pisemna, która polega na rozwiązaniu testu. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z następujących tematów:
• rachunkowość zawodowa,
• dokumentacja działalności gospodarczej,
• rysunek zawodowy,
• zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
• podstawowe zasady ochrony środowiska,
• podstawowe przepisy prawa pracy,
• podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
Część ustna egzaminu polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z następujących tematów:
• technologia,
• maszynoznawstwo,
• materiałoznawstwo.

MAM DWUNASTOLETNIE DOŚWIADCZENIE, ALE PRZEZ CAŁY
CYKL PRACY ZAWODOWEJ WYKONYWAŁEM TYKO KRYCIE PAPĄ
TERMOZGRZEWALNĄ. CZY MOGĘ ZROBIĆ „CZELADNIKA Z PAPY”?

Nie ma takiego tytułu jak „czeladnik z papy”. Standardy egzaminacyjne określają zakres wiedzy, jaki charakteryzuje kandydata na czeladnika. W skrócie, czeladnik w zawodzie dekarz powinien mieć wiedzę o wszystkich popularnych rodzajach pokryć dachowych. Te same zasady dotyczą tytułu mistrza.

CZY MOGĘ ZDAWAĆ EGZAMIN MISTRZOWSKI JEŚLI MAM TYLKO
WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE?

Niestety, nie. Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. ma dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.
JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO?
 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego.
 2. Fotografia – aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny/dowodowy.
 3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
 4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
 5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.
 6. Dowód opłaty egzaminacyjnej.
CZYM RÓŻNI SIĘ CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU CZELADNICZEGO OD MISTRZOWSKIEGO?

Część ustna w porównaniu do egzaminu na czeladnika jest rozszerzona o:
• podstawy psychologii i pedagogiki,
• metodykę nauczania.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN MISTRZOWSKI PRAKTYCZNY?

Część praktyczna rozpoczyna się od omówienia zadań i szkolenia stanowiskowego BHP. Następnie są losowane zadania egzaminacyjne. Zadania są inne dla osób zdających w zawodzie dekarz i inne w zawodzie blacharz. Po wylosowaniu zadania, egzaminowany otrzymuje makietę dachu, na której będzie wykonywać zadanie. Wykonanie zadania należy rozpocząć od przygotowania zestawienia i skompletowania narzędzi oraz materiałów niezbędnych do wykonania zleconych prac. Po wykonaniu opisu, rysunku i pomiarów, możliwe jest przystąpienie do wykonania prac montażowych pod okiem członków komisji egzaminacyjnej. Podczas wykonywania zadania mogą oni zadać pytania dotyczące pracy. Po zakończeniu zadania egzaminowany omawia przed komisją jego wykonane. Zakończeniem części praktycznej egzaminu jest ogłoszenie ocen przez komisję egzaminacyjną.

CZY MUSZĘ TŁUMACZYĆ DYPLOM, JEŚLI PLANUJĘ WYJECHAĆ DO PRACY ZA GRANICĘ?

Należy spełniać wymagania przyszłego pracodawcy lub lokalnego cechu rzemiosł. Dyplom mistrzowski jest wydawany z europass, czyli informacją opisującą dyplom w kilku językach obcych.

CZY MÓJ DYPLOM BĘDZIE HONOROWANY ZA GRANICĄ?

Istnieją porozumienia międzynarodowe, akceptujące kwalifikacje zawodowe z różnych państw. Kwalifikacje zawodowe zdobyte w Polsce są honorowane w Unii Europejskiej. Natomiast w niektórych przypadkach, poza potwierdzeniem kwalifikacji niezbędne będzie również potwierdzenie doświadczenia zawodowego lub/i szkoły o profilu zgodnym z kwalifikacjami.

CZY PRZED EGZAMINEM MOGĘ OTRZYMAĆ LISTĘ WSZYSTKICH
PYTAŃ?

Nie, pytania są ujawniane po wylosowaniu danego zestawu podczas egzaminu. Przed egzaminem jest udostępniony ogólny zakres tematyczny. Wszystkie zagadnienia egzaminacyjne z poprzednich lat są omawiane na kursach przygotowujących.

JAK MOGĘ SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO EGZAMINU?

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział Mazowiecki prowadzi przygotowanie teoretyczne i praktyczne przed każdym egzaminem.
Kurs praktyczny trwa około 9 dni roboczych. Przekazywane są też materiały do samokształcenia.

JAKA JEST ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW?

Wszystkie osoby, które uczęszczały na kurs przygotowujący, zdały egzamin pozytywnie. Zdarzali się kursanci, którzy mieli braki w umiejętnościach praktycznych – podchodzili do egzaminu poprawkowego, zakończonego wynikiem pozytywnym.

JAKIE SĄ TERMINY KURSU I EGZAMINU MISTRZOWSKI W ZAWODZIE DEKARZ?

Kurs przygotowujący jest planowany pod koniec marca 2021 roku, a egzaminy – w kwietniu 2021 roku.

Ile kosztuje kurs, a ile egzamin?
Kurs przygotowujący to koszt 2000 zł. Za egzamin czeladniczy
trzeba zapłacić 724,00 zł, a za mistrzowski – 1 448 zł.

Po więcej informacji i szczegółowe omówienie tematu, zapraszamy na szkolenia praktyczne organizowane przez Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie. Szkolenia odbywają się przez cały rok.

Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie
tel.: +48 509 447 590
e-mail: okd@dekarz.com.pl,
www.szkoleniadekarzy.pl
www.facebook.com/OsrodekKsztalceniaDekarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button