Cennik prac dekarskichFirma dekarska

Indywidualna kalkulacja robót dekarskich

Indywidualna kalkulacja robót dekarskich to sposób bardzo żmudny, czasochłonny i wymagający sporego zasobu wiedzy. Często jednak jest jedyną metodą, na podstawie której można wycenić roboty dekarskie, dla których nie ma jednostkowych cen rynkowych lub nakładów rzeczowych w istniejących katalogach, które umożliwiałyby wycenę prac metodą szczegółową.

Tekst JAN GRYCUK

Różnorodność robót budowlanych, w tym prac związanych z wykonywaniem i remontowaniem pokryć dachowych, nie pozwala na objęcie katalogami nakładów rzeczowych (KNR) wszystkich rodzajów robót. Dotyczy to w szczególności nietypowych robót remontowych oraz nowych technologii. W takich sytuacjach istnieje konieczność stosowania kalkulacji kosztorysowej nakładów rzeczowych ustalonych w wyniku kalkulacji indywidualnej.

Warunki, w jakich można stosować kalkulację indywidualną robót dekarskich:
• brak jest rozliczenia tego rodzaju prac w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych,
• z projektu wynika, że technologia wykonywania pokrycia dachowego odbiega od przyjętej w odpowiednim katalogu,
• warunki realizacji robót dekarskich odbiegają od przeciętnych,
• warunki umowy dopuszczają stosowanie kalkulacji indywidualnej.

Kalkulacja indywidualna wykonywania pokryć dachowych powinna być stosowana w następujących sytuacjach:
• przedmiot kosztorysowania – obiekt, jego element lub roboty nie występują w katalogach,
• przedmiot kosztorysowania różni się całkowicie lub w części od występujących w bazie normatywnej,
• parametry techniczne przedmiotu kosztorysowania nie mieszczą się w granicach, które są podane w odpowiednich katalogach,
• z dokumentacji projektowej lub z warunków lokalnych budowy wynika konieczność zastosowania odmiennej organizacji i technologii wykonania robót dekarskich od podanych w założeniach szczegółowych katalogu, o ile warunki te mają wpływ na pracochłonność wykonania robót oraz rodzaj koniecznego do zastosowania sprzętu,
• zgodnie z projektem jest zastosowany inny materiał podstawowy i ma wpływ na pracochłonność wykonania robót.

Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji indywidualnej są w zasadzie takie same, jak dla kalkulacji kosztorysowej, opartej na bazie normatywnej. Dane te obejmują:
• projekt obiektu lub robót,
• protokół typowania robót, w przypadku remontowych robót dekarskich,
• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
• przedmiar robót,
• projekt organizacji robót,
• techniczną dokumentację budowy.

Obok przedmiaru robót, szczególnie istotnymi danymi do ustalenia nakładów rzeczowych jest projekt wykonania robót dekarskich, uwzględniający ich organizację.
Z projektu tego wynika:
• liczba wykonawców,
• skład brygady roboczej,
• ilość i rodzaj sprzętu wraz z jego odpowiednimi parametrami,
• odległość od miejsca składowania materiałów pokryciowych do miejsca ich wbudowania.

Zatem porównanie poziomu organizacji i technologii wykonania robót dekarskich, będących przedmiotem kalkulacji indywidualnej, z poziomem przyjętym w katalogu, pozwala na zastosowanie w kalkulacji nakładów rzeczowych – analogii z uwzględnieniem obowiązujących nakładów rzeczowych.

PODSTAWY KALKULACJI INDYWIDUALNEJ NAKŁADÓW RZECZOWYCH ROBOCIZNY I PRACY SPRZĘTU
Nakłady rzeczowe robocizny „R”.
Do ustalenia indywidualnych nakładów rzeczowych robocizny „R” przyjmuje się następujące podstawy:
• aktualne katalogi norm pracy,
• branżowe katalogi norm pracy,
• zakładowe katalogi norm pracy,
• normy pracy ustalone indywidualnie przez wykonawcę robót dekarskich.

Nakłady rzeczowe pracy sprzętu „S”.
Podstawę do ustalenia indywidualnych nakładów pracy sprzętu i środków transportu stanowi uzgodniony miedzy zamawiającym i wykonawcą robót, harmonogram pracy sprzętu. Harmonogram ten powinien uwzględniać:
• czas pracy brygady, który uzależniony jest od wykorzystania danego sprzętu,
• wydajność pracy tego sprzętu, w konkretnych warunkach.

JAN GRYCUK
inżynier budownictwa, mistrz dekarstwa; prezes Oddziału Podlaskiego PSD;
nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku;
projektant wielu narzędzi ciesielskich i dekarskich; tel.: +48 502 27 4707

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button