Cennik prac dekarskichFirma dekarska

Metody kalkulacji ceny kosztowej

Jednym z ważniejszych elementów transakcji robót dekarskich jest określenie metody kalkulacji ceny. Powinna być ona czytelna i łatwa do zastosowania w praktyce.

Tekst JAN GRYCUK

Kosztorysy robót dekarskich można opracować metodą kalkulacji uproszczonej, która uwzględnia:

 • opis technologii i organizacji wykonywania robót,
 • specyfikację istotnych warunków wykonania i odbioru robót,
 • zestawienie ilości robót, podane w przedmiarze lub obmiarze robót,
 • ceny jednostkowe robót.

Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako iloczynu jednostek z przedmiaru lub obmiaru robót i ceny jednostkowej robót łącznie z kosztami pośrednimi „Kp” i zyskiem „Z” oraz podatkiem VAT. Cenę kosztorysową oblicza się za pomocą wzoru:

Ck = L * Cj + Pv

w którym:
Ck – cena kosztorysowa,
L – ilość jednostek z przedmiaru lub obmiaru robót,
Cj – cena jednostkowa robót łącznie z kosztami pośrednimi „Kp” i zyskiem „Z”,
Pv – podatek od towarów i usług.

Cj = Rj + Mj + Kzj + Sj + Ksj + Kpj + Zj

w której:
Rj – wartość kosztorysowa robocizny za jednostkę przedmiarową robót (na
przykład za wykonanie 1 m2 pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej
lub za montaż 1 m rynny PVC o średnicy 120 mm),
Mj – wartość kosztorysowa materiałów na jednostkę przedmiarową lub
obmiarową,
Kzj – koszty zakupu na jednostkę przedmiarową robót,
Sj – wartość kosztorysowa pracy sprzętu i środków transportu na jednostkę przedmiarową lub obmiarową,
Ksj – koszty jednorazowe sprzętu na jednostkę przedmiarową robót,
Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową lub obmiarową robót,
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową lub obmiarową,
Pv – podatek od towarów i usług.

Przez kalkulację składników ceny kosztorysowej pokrycia dachowego rozumie się ustalenie cen jednostkowych:

 • robocizny „R” czyli godzinowej stawki robocizny,
 • materiałów „M”,
 • sprzętu „S”,
 • kosztów pośrednich „Kp”,
 • zysku „Z”.

Godzinowa stawka robocizny „R” obejmuje następujące składniki, które są zaliczane do wynagrodzenia:

 • płace zasadnicze,
 • premie regulaminowe,
 • płace dodatkowe (dodatki stażowe, wynagrodzenia za urlopy, zasiłki chorobowe),
 • składki do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Godzinową stawkę robocizny kosztorysowej ustala się według własnych źródeł wykonawcy robót dekarskich lub wytycznych zamawiającego.

Ceny materiałów „M” w kosztorysie ustala się na podstawie informacji wykonawcy lub wytycznych zamawiającego wykonanie robót. Ceny jednostkowe materiałów można ustalić łącznie z kosztami zakupów. Ceny jednostkowe materiałów w kosztorysie przyjmuje się bez podatku od towarów i usług (VAT).

Koszty zakupów materiałów „Kz” określa się podstawie wzoru:

Kz = (Wkz * M)/100%

w którym:
Kz – koszty zakupów materiałów (zł),
Wkz – wskaźnik narzutów kosztów zakupów materiałów (%),
M – koszty materiałów (zł).

W kalkulacji kosztów zakupu uwzględnia się:

 • koszt dostarczenia materiałów z miejsca ich pobrania lub zakupu na składowisko przyobiektowe wykonawcy robót,
 • ubytki materiałowe powstałe w trakcie transportu zewnętrznego,
 • koszty ubezpieczenia ładunku,
 • koszty prac załadunkowych i wyładunkowych oraz koszty przewozu materiałów.

Przyjmuje się, że koszty zakupów mogą stanowić 5-15% wartości materiałów netto.

Koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego „S”.

Koszty bezpośrednie pracy sprzętu stanowią w robotach dekarskich 10-12% całości kosztów.

Cena jednostkowa maszynogodziny (m-g) pracy sprzętu lub środków transportu technologicznego przyjmowana w kosztorysie obejmuje:

 • kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej,
 • koszty jednorazowe najmu sprzętu.

Koszty pośrednie przy zastosowaniu wskaźnika kosztów pośrednich ustala się według wzoru:

Kp = Wkp * (R+S)/100%

w którym:

Kp – koszty pośrednie (zł),
Wkp – wskaźnik kosztów pośrednich w % od „R” i „S”(%).

Dla robót dekarskich wskaźnik ten zawiera się w przedziale 60-80% (R+S).

Zysk w kosztorysie robót dekarskich można przyjmować kwotowo lub ustalić jako iloczyn stawki zysku i podstawy jej naliczania, którą jest robocizna („R”), praca sprzętu („S”) i koszty pośrednie.

RODZAJE KOSZTORYSÓW

W zależności od przeznaczenia można posługiwać się jednym z następujących rodzajów kosztorysów:

 • inwestorski – opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na
  obliczeniu wartości kosztorysowej robót dekarskich, objętych przedmiarem
  robót, w kwotach netto;
 • ofertowy – jest dokumentem zawierającym obliczenie kwoty, za jaką wykonawca robót dekarskich gotów jest wykonać zamówienie na swoje usługi;
 • dodatkowy – jest dokumentem ustalającym wartość robót dodatkowych, wynikających ze zmian wprowadzonych do dokumentacji;
 • powykonawczy – jest dokumentem określającym rzeczywisty zakres wykonanych robót dekarskich. Z tytułu zwiększonego zakresu wykonanych robót, wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zakres robót dodatkowych powinien być zapisany w książce obmiaru i dzienniku budowy.

PODSTAWY SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego:

 • dokumentacja projektowa,
 • przedmiar robót lub protokół typowania robót,
 • specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót,
 • ceny jednostkowe robót,
 • ceny jednostkowe robocizny „R”,
 • materiałów „M”, i pracy sprzętu „S”,
 • przyjęte przez kosztorysanta,
 • koszty pośrednie „Kp” i zysk „Z” przyjęte przez kosztorysanta,
 • podatek VAT.

PODSTAWY SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

 • dokumentacja projektowa,
 • przedmiar robót lub protokół typowania robót,
 • specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót,
 • ceny jednostkowe robót, obejmujące koszty bezpośrednie robocizny „R”, materiałów „M” i pracy sprzętu „S”, przyjęte przez wykonawcę,
 • koszty pośrednie oraz zysk proponowane przez wykonawcę robót,
 • podatek VAT.

PODSTAWY DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU DODATKOWEGO:

 • ustalenia umowne dopuszczające wynagrodzenie za roboty dodatkowe,
 • dokumentacja budowy, protokół konieczności wykonania robót dodatkowych,
 • kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe wraz z aneksem do umowy.

PODSTAWY DO SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO:

 • dokumentacja budowy, która obejmuje dokumentację projektową, dziennik budowy i księgi obmiaru oraz protokół odbioru,
 • protokół danych wyjściowych do kosztorysowania,
 • ceny jednostkowe robót w metodzie uproszczonej,
 • jednostkowe nakłady rzeczowe,
 • koszty pośrednie i zysk,
 • podatek VAT.

JAN GRYCUK
Inżynier budownictwa, mistrz dekarstwa; prezes Oddziału Podlaskiego PSD; nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku; projektant wielu narzędzi ciesielskich i dekarskich; tel.: +48 502 27 4707

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button