Cennik prac dekarskichFirma dekarska

Rozliczanie robót dekarskich

Kalkulacji kosztów budowy dachu można dokonać już na poziomie projektu. Nie wystarczy jednak inwestorowi powiedzieć, że im mniej skomplikowany dach, tym mniejsze będą koszty jego realizacji. Choć na rynku jest sporo programów ułatwiających kosztorysowanie usług dekarskich, to warto wiedzieć jak samemu dobrze skalkulować prace.

Tekst JAN GRYCUK

Kalkulacja kosztorysowa robót dekarskich polega na wykonaniu czynności i operacji rachunkowych o charakterze prognostycznym, opartych o wiarygodne i aktualne dane (projekt, przedmiar robót, ceny materiałów dekarskich), prowadzących do ustalenia sumarycznej wartości zleconych robót.

ROLA KOSZTORYSU

Rolę kosztorysu robót dekarskich należy dostrzegać nie tylko jako jednego ze składników dokumentacji projektowo–kosztorysowej, ale przede wszystkim jako specyficznej metody rachunku kosztów i kalkulacji ceny, czyli sztuki wyceniania wykonanych robót dekarskich (nakładów i efektów) i nadawania im wymiaru wartościowego (finansowego), pozwalającego na ich porównywanie, ocenianie, ewidencjonowanie i jednoznaczne wykorzystywanie między inwestorem (zleceniodawcą), a wykonawcą robót dekarskich.

Rolą kosztorysu jest umożliwienie rzetelnego odczytu z projektu technicznego rodzaju przewidzianych do wykonania robót dekarskich, a z przedmiaru robót, ilościowego zakresu poszczególnych asortymentów robót dekarskich, w jednostkach naturalnych (m2, m, kg).

ZADANIA KOSZTORYSU ROBÓT DEKARSKICH

Podstawowym zadaniem kosztorysu jest określenie obowiązków firmy zajmującej się wykonywaniem pokryć dachowych, których sprawne wykonywanie powinno zapewnić osiąganie celów, jakie wynikają z przyjętego planu działania w zakresie kosztów i oczekiwanych zysków. Tak dostrzegane zadania kosztorysu powinny zapewnić wstępną ocenę skutków finansowych z tytułu realizacji przedmiotu za-mówienia oraz ustalenie przewidywanego czasu pracy, kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników, wbudowanymi materiałami pokryciowymi oraz kosztem pracy sprzętu.

Istotnym zadaniem kosztorysu jest zapewnienie możliwości dokumentowania, ewidencjonowania oraz śledzenia rzeczywistego poziomu kosztów, w miarę postępu realizacji robót dekarskich, kontrolowanie ich poziomu w porównaniu do przyjętych założeń oraz podejmowanie decyzji korygujących i usprawniających prze-bieg realizacji. Ważnym zadaniem kosztorysu jest prawidłowe ustalenie korzyści finansowych – w formie określonej kwoty.

Nie mniej istotnym jest podział zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa (za- opatrzenie, transport, brygada dekarzy), które z racji swoich obowiązków są odpowiedzialne za realizowania zadań lub współdziałania w procesie wykonywania przedmiotu zamówienia, od rozpoczęcia prac po ich zakończenie.

Realizacja określonych wyżej zadań przez kosztorys robót dekarskich jest w praktyce inwestycji budowlanych uwarunkowana wieloma czynnikami, a zwłaszcza:

 • właściwym zorganizowaniem robót,
 • zapewnieniem dostaw właściwych materiałów we właściwym czasie,
 • ustaleniem odpowiednich zasad i warunków współdziałania w firmie,
 • umożliwieniem pracy w trudnych warunkach klimatycznych (w niskiej lub wysokiej temperaturze),
 • właściwym doborem dekarzy.

Przytoczone wyżej warunki określają zadania, jakie muszą być dostrzeżone i prze-widziane już w momencie opracowywania kosztorysu tak ofertowego, jak i powykonawczego, aby mógł on potwierdzać po-prawność, rzetelność i wiarygodność firmy wykonującej pokrycia dachowe.

FUNKCJE KOSZTORYSU ROBÓT DEKARSKICH

W działalności budowlanej kosztorys pełni następujące funkcję:

 • planowania – określa zużycie materiałów, wykorzystanie sprzętu, czy zatrudnienie pracowników,
 • analityczno-porównawczą – umożliwia wybór najkorzystniejszej oferty, jaką może przyjąć inwestor, przez porównanie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia po stronie inwestora i wartości kosztorysu ofertowego,
 • decyzyjną – dostarcza danych (tak dla inwestora, jak i wykonawcy), umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie tworzenia oferty wykonawczej oraz wyboru wykonawcy,
 • kalkulacyjną – jest wyznacznikiem, z jednej strony – ceny ofertowej, a z drugiej – wartości zamówienia, o ile oferta zostanie zaakceptowana,
 • negocjacyjną – dotyczy relacji między inwestorem a wykonawcą,
 • kontrolną – zapewnia możliwość śldzenia tempa realizacji robót,
 • pomiaru efektywności – rozliczenie musi pokazywać nadwyżką efektów (E) nad sumę nakładów (N) u inwestora, a nad-wyżką przychodów (P) nad sumą kosztów (K) u wykonawcy robót dekarskich.

E–N>1
P–K>1.

Składnikami ceny kosztorysowej robót dekarskich są:

1. Koszty bezpośrednie (R + M + S), a wśród nich:

a. koszty robocizny „R”,

b. koszty materiałów „M”, w tym:

 • koszty materiałów pomocniczych „Mp”,
 • koszty zakupu materiałów „Kz”,

c. koszty pracy sprzętu „S”.

2. Koszty pośrednie „Kp”

3. Zysk „Z”.

4. Podatek od towarów i usług (VAT). Do poprawnego sporządzenia kosztorysu potrzebna jest zasadniczo znajomość czterech czynników:

 • technologii robót,
 • obowiązujących przepisów prawnych dotyczących kosztorysowania,
 • zasad kosztorysowania,
 • katalogów.

PODSTAWOWE POJĘCIA

Koszty bezpośrednie – to koszty robocizny, materiałów i sprzętu, związane bezpośrednio z wykonaniem danej czynności na budowie, koszty związane z wykonaniem pokrycia dachu o powierzchni 100 m2 z dachówki ceramicznej. Stanowią je: koszt robocizny dotyczący wykonania tego pokrycia, koszt materiałów (dachówki ceramicznej) oraz koszt ich transportu z przyobiektowego składowiska do miejsca wbudowania, a także koszt pracy sprzętu niezbędnego do wykonania tej czynności.

Koszty pośrednie – nie wynikają bezpośrednio z kosztów wykonania robót dekarskich, lecz powstają w wyniku zapewnienia niezbędnych warunków do wykonania robót. Będą to koszty ogólne budowy (koszty wynikające z konieczności zatrudnienia ochrony placu budowy), koszty utrzymywania niezbędnych powierzchni magazynowych, koszty pracy biura, delegacji, zużycia sprzętu.

Kosztorys – to zestawienie ilościowe i wartościowe przewidzianych do wykonania lub wykonanych robót.

Kosztorysowanie – to obliczanie nakładów (określenie liczby dachówek, blachy, czasu pracy na wykonanie pokrycia dachu, czasu pracy sprzętu, np. wciągarki).

Cena lub wartość kosztorysowa – to wartość robót.

Cena jednostkowa – jest to suma kosztów: bezpośredniej robocizny, materia- łów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku obliczona na jednostkę przedmiarową podstawowych robót.

Jednostkowe nakłady rzeczowe – to nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do wykonania jednostki przedmiarowej roboty podstawowej.

Katalogi – są to publikacje zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe.

Przedmiar robót – jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót, w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem.

Roboty podstawowe – to minimalny zakres prac dekarskich, które po wykonaniu są możliwe do odebrania z uwzględnieniem ilości i wymogów jakościowych.

Wartość kosztorysowa robót – jest to wartość, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego stanowiąca podstawę określenia wartości zamówienia na wykonanie robót.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania – to dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej.

Obmiar robót – opracowanie obejmujące wykaz wykonanych robót dekarskich, sporządzone po ich zakończeniu i ujęte w księdze obmiaru.

Koszt całkowitego krycia dachu to materiały i robocizna. Wyłączając promocje, ceny materiałów są na ogół takie same w całym kraju. Ceny usług dekarskich różnią się jednak od siebie. Istotnym kryterium podziału jest region, w którym prace mają być wykonywane.


JAN GRYCUK
inżynier budownictwa, mistrz dekarstwa; prezes Oddziału Podlaskiego PSD; nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku; projektant wielu narzędzi ciesielskich i dekarskich;
tel.: +48 502 27 4707

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button