Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Szkoła branżowa II stopnia, czyli szkoła średnia dla dekarzy

Jesienią ubiegłego roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy rozpoczęło proces, mający na celu wprowadzenie trwałych zmian w systemie edukacji ponadpodstawowej w zakresie dotyczącym zawodu dekarz. Do tej pory uczniowie szkoły branżowej I stopnia kończyli edukację na tym poziomie, nie mając możliwości jakiejkolwiek kontynuacji, bez straty poświęconego na dotychczasową naukę czasu. 1 września 2021 będzie datą wyjątkową.

Tekst ARTUR BEDNARSKI

Po raz pierwszy, w ławkach szkoły branżowej II stopnia uczniowie zasiedli z początkiem roku szkolnego 2020/2021.

Niestety, z uwagi na niewłaściwe zrozumienie potrzeb tego sektora branży, instytucje odpowiedzialne za kształtowanie systemu edukacji branżowej w Polsce nie przewidziały w nich miejsca dla absolwentów dekarstwa. Podstawa programowa zawodu dekarz była niewystarczająco spójna z innymi zawodami szkoły branżowej II stopnia (na przykład technikiem budownictwa), powodując że uczniowie chętni do dalszej nauki mogli tylko pomarzyć o zdobyciu drugiej kwalifikacji zawodowej, tytułu technika i świadectwa dojrzałości.

Sytuacja zmieniła się, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z 27 stycznia 2021 roku ogłosiło oficjalnie wyodrębnienie na liście zawodów technika dekarstwa. O utworzenie takiego zawodu postulowało Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Branżowa szkoła II stopnia przyjmuje kandydatów, którzy ukończyli szkołę I stopnia do 5 lat wstecz. Oznacza to, że nawet pomimo roku przerwy, absolwenci dekarstwa z 2020 roku, mogą aplikować o przyjęcie do szkoły i kontynuować naukę w zawodzie technik dekarstwa.

Aby starać się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia, należy przedstawić:

• świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia;
• zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia – w przypadku dekarstwa, zawód dekarz
(72101) z kwalifikacją BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich;
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki.

Uczniowie, uczęszczający do branżowej szkoły II stopnia rozwiną swoją wiedzę o nowe zagadnienia, które są zawarte
w podstawie programowej zawodu technik dekarstwa:
• bezpieczeństwo i higiena pracy;
• podstawy budownictwa w pracach dekarskich (między innymi przedmiar robót, normy branżowe, programy komputerowe, klasyfikacja rusztowań i zasady ich eksploatacji);
• organizacja i kontrola robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich (w tym zasady „Wytycznych dekarskich”, techniki
felcowania, harmonogramowanie, dobór systemów rynnowych);
• organizowanie robót związanych z utrzymaniem konstrukcji i pokryć dachowych (na przykład inwentaryzacja, pojęcia i zasady dziennika budowy, wnioski do nadzoru budowlanego);
• sporządzanie kosztorysów robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich (i między innymi organizacja przetargów);
• organizacja i kontrola robót montażowych urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu;
• język obcy zawodowy;
• kompetencje personalne i społeczne (między innymi podstawy tworzenia reklam, optymalizacja stron internetowych, znajomość podstawowych narzędzi internetowych i programów graficznych);
• organizacja pracy małych zespołów (na przykład zagadnienia PIP, aktywność z RUP, Kodeks pracy, marketing usług).

Program ten został opracowany we współpracy z ekspertami Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, dlatego mamy ogromną nadzieję, że spełni on oczekiwania uczniów, nauczycieli i przyszłych pracodawców.

Nauka w branżowej szkole II stopnia może odbywać się w jednej z trzech form: dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Liczbę godzin z zakresu kształcenia ogólnego dla poszczególnych form kształcenia określa ramowy plan nauczania. Obowiązkowe zajęcia z zakresu kształcenia w zawodzie technik dekarstwa są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Kończąc branżową szkołę II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskuje się dyplom w zawodzie technik dekarstwa, a po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dojrzałości – świadectwo maturalne. Od tej pory nic nie stoi już na
przeszkodzie, aby dalej podnosić swój poziom wykształcenia i udać się na studia wyższe.

FOT.: RYSZARD PIWOWSKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button