Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Technik dekarstwa. Nowe kompetencje i umiejętności dekarza

Wprowadzenie nowego zawodu do szkół to dopiero początek drogi do wykształcenia nowych kompetentnych fachowców. Żeby sprostać temu zadaniu, niezbędne jest określenie efektów kształcenia, ujętych w podstawie programowej.

Tekst ARTUR BEDNARSKI


Formalnie dekarz to zawód wyuczony albo w szkole branżowej I stopnia o tym kierunku, albo przy budowie dachów i potwierdzony zdanym egzaminem czeladniczym albo mistrzowskim. Z kolei technik dekarstwa to absolwent średniej szkoły technicznej, który w toku nauki zdobył wiedzę pozwalającą nie tylko na właściwe wykonanie konstrukcji dachowych i ich pokryć, ale też między innymi na przygotowanie kosztorysów, zarządzanie brygadą pracowników, logistyką materiałów i narzędzi na budowie.

Technik dekarstwa, w odróżnieniu od dekarza, będzie mógł także dokonywać wpisów do dziennika budowy. Do tej pory jest to przywilej zarezerwowany dla kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i inwestora.

JAKIE KOMPETENCJE BĘDZIE MIAŁ TECHNIK DEKARSTWA?

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE 10 grudnia 2020 roku rozpoczęli prace nad projektem podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik dekarstwa, w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki. W ramach kwalifikacji BUD.27. Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów, są przewidziane nowe kompetencje, dzięki którym absolwenci tego kierunku będą mogli sprostać zadaniom stawianym nie tylko szeregowym pracownikom firm dekarskich, ale przede wszystkim sprawnie i skutecznie organizować pracę brygad czy posługiwać się stosowną dokumentację budowlaną i ją przygotowywać. Stanowiąc rozszerzenie dla kwalifikacji BUD.03.

Wykonywanie robót dekarsko- -blacharskich, podstawa programowa dla zawodu technik dekarstwa wprowadza między innymi:
• szerokie wykorzystanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dekarskich czy aktualnie obowiązujących norm prawa budowlanego;
• wiedzę z zakresu statyki dachu i wytrzymałości materiałów;
• kontrolę i ocenę jakości izolacji, poprawności wykonania pokrycia i obróbek dachu, montażu systemów odwodnień;
• organizację zespołów roboczych do wykonywania robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich, sporządzanie harmonogramów robót, zarządzanie zadaniami pracowników w zespole;
• ocenę stanu technicznego dachu, określanie wymaganego zakresu prac dekarskich i blacharskich, znajomość przepisów prawa, dotyczących prac remontowych i konserwatorskich w obiektach budowlanych (także zabytkowych);
• posługiwanie się dziennikiem budowy w zakresie robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich – stanowiąc przygotowanie do planowanego rozszerzenia osób uprawnionych do dokonywania wpisów do dziennika budowy;
• sporządzanie wniosków o pozwolenie na przebudowę obiektów budowlanych w zakresie prac dekarskich, blacharskich i ciesielskich, posługiwanie się stosowną dokumentacją (aktami notarialnymi, projektami budowlanymi, planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, a także stosowanie zapisów ustawy o prawie budowlanym podczas przygotowywania dokumentacji;
• przygotowywanie kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, zamiennych) robót dekarskich, blacharskich i ciesielskich;
• sporządzanie dokumentacji przetargowej na cele zamówień publicznych;
• organizację i kontrolę robót montażowych urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu, przeglądów okresowych, umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót, normami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu urządzeń OZE.

GDZIE ZNALEŹĆ PRACĘ PO TECHNIKUM DEKARSKIM?

Zmieniające się realia branży budowlanej, postęp technologiczny i coraz większe oczekiwania inwestorów wymuszają na firmach dekarskich coraz wyższy poziom kompetencji. Technik dekarstwa (wraz z nową kwalifikacją BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów) jest odpowiedzią na te zmiany. Dzięki bardzo szczegółowo opracowanej podstawie programowej i nowym umiejętnościom, przyszły absolwent tego kierunku będzie miał szansę znaleźć pracę w firmach dekarskich, ogólnobudowlanych, deweloperskich, zajmujących się montażem fotowoltaiki, produkujących materiały budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button