Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenia osobowe. Rola i znaczenie dla firmy dekarskiej

Zawarcie tylko umowy ubezpieczenia OC firmy dekarskiej może okazać się niewystarczające dla zapewniania świadczenia w związku z wypadkiem osobowym, jakiemu może ulec właściciel lub pracownik firmy dekarskiej podczas wykonywania swoich obowiązków. Warto pamiętać o ubezpieczeniach osobowych.

Tekst JACEK BARANOWSKI

Kodeks Cywilny (K.C.) wprowadza podział ubezpieczeń osobowych na ubezpieczenie Na Życie oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Przedmiotem ubezpieczenia ­osobowego jest niemajątkowe dobro osobiste człowieka, takie jak jego zdrowie lub życie.
Skupię się wyłącznie na ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), któremu nie zawsze właściwą rangę przypisuje się w firmie dekarskiej. Dzieje się tak pomimo, iż działalność budowlana – w tym dekarska – jest zaliczana, na podstawie statystyk wypadków przy pracy oraz praktycznych doświadczeń, do ­szczególnie zagrożonych podwyższonym ryzykiem w tym zakresie. Niestety, ­najczęściej dopiero poważny wypadek przypomina o ubezpieczeniu NNW lub Na Życie.
Należy pamiętać, że ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia NNW lub Na Życie nie uzależniają wypłaty świadczenia w takich sytuacjach od relacji personalnych ubezpieczony-poszkodowany, które są ważne w ramach ubezpieczeń OC.
Na rynku jest dostępna dość szeroka oferta w zakresie omawianego ubezpieczenia NNW. Najbardziej popularna to forma ubezpieczeń grupowych, czyli zawieranych przez przedsiębiorcę (pracodawcę) lub za jego pośrednim udziałem, na rachunek osób zatrudnionych, co oznacza, że ochrona w ubezpieczeniu NNW dotyczy bezpośrednio pracowników (osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę). Taka umowa może uwzględniać także samego pracodawcę-przedsiębiorcę jednoosobowo prowadzącego działalność dekarską.

Tragicznemu nieszczęśliwemu wypadkowi ulega właściciel firmy dekarskiej – przedsiębiorca. W ramach zawartego ubezpieczenia OC pracodawcy jego najbliżsi nie mogą uzyskać świadczenia z tej opcji ubezpieczenia OC, gdyż wypadek dotyczył samego ubezpieczonego.

Na czym polega grupowe ubezpieczenie NNW?

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego. Objęcie ubezpieczeniem pracowników wiąże się często z pewnymi uprawnieniami dla członków ich rodzin. Przysługuje im świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego. W swoich warunkach umowy ubezpieczenia NNW (OWU) zakłady ubezpieczeń rozróżniają podział zakresu terytorialnego tego ubezpieczenia (miejsca wystąpienia możliwego nieszczęśliwego wypadku). Według tego kryterium ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte sytuacje mające miejsce wyłącznie na terytorium RP albo na terytorium RP i poza granicami Polski – zależnie od miejsca pracy (wykonywania robót budowlanych) przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.
Ponadto ubezpieczenie NNW zwykle gwarantuje pokrycie ubezpieczeniowe, poprzez określenie w OWU katalogu tak zwanych świadczeń ubezpieczeniowych.

Jakie są rodzaje świadczeń ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia NNW?

Oferty ubezpieczenia NNW pracowników są różnorodne – jedni proponują jednolity wariant zakresu ubezpieczenia, a inni – kilka zróżnicowanych wariantów. Należy pamiętać, iż faktyczny zakres ubezpieczenia NNW zawsze jest powiązany z wysokością składki ubezpieczeniowej.
Do najczęściej oferowanych przez ubezpieczycieli świadczeń ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia grupowego NNW można zaliczyć świadczenie z tytułu:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu (przy czym taki uszczerbek na zdrowiu może być 100% lub częściowy);
  • zgonu ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku;
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmieci spowodowanej NNW, których przyczyną był: zawał serca, udar mózgu, paraliż (uwaga – taki zakres ubezpieczenia wymaga jednak rozszerzenia standardowego zakresu ubezpieczenia oraz opłaty dodatkowej składki).

Ponadto omawiane ubezpieczenie pozwala na uzyskanie przez ubezpieczonego:

  • zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych lub kosztów leczenia NNW w kraju,
  • zasiłku dziennego za udokumentowany okres pobytu w szpitalu,
  • zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów lub
  • zwrotu kosztów ratownictwa.

Katalog tych świadczeń może być dość istotnie rozszerzony. Wymaga to przeprowadzenia odpowiednich negocjacji z zakładem ubezpieczenia i dostosowania do faktycznych potrzeb ubezpieczonych oraz do oczekiwań przedsiębiorcy-dekarza (ubezpieczającego).

Poważnemu nieszczęśliwemu wypadkowi ulega pracownik firmy dekarskiej i nie jest to wypadek przy pracy, za który odpowiedzialność cywilną ponosiłby pracodawca-firma dekarska. Nie ma więc podstaw do uzyskania świadczenia z ubezpieczenia OC pracodawcy.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia NNW?

Ważnym w ramach ubezpieczenia NNW jest tak zwana czasowa ochrona ubezpieczeniowa osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciele oferują różne rozwiązania, niektóre z góry obejmują ubezpieczonego ochroną przez całą dobę, a inne dają pracodawcy wybór – może on zawrzeć umowę w zakresie całodobowym lub ograniczonym (głównie na czas wykonywania pracy z uwzględnieniem drogi do miejsca pracy i z tego miejsca do domu).
Najczęściej umowy ubezpieczenia NNW są zawierane z dwunastomiesięcznym okresem ubezpieczenia, przy czym zależnie od faktycznych potrzeb mogą to być umowy bezimienne albo imienne. Pierwsze z nich nie wymagają imiennego wykazu ubezpieczonych, a ochronę ubezpieczeniową odnoszą do formalnie zatrudnionej liczby pracowników. W ubezpieczeniu imiennym należy pamiętać o konieczności zgłaszania wszelkich zmian w wykazie osób zatrudnionych i ubezpieczonych.

Wysokość sumy ubezpieczenia

Zakłady ubezpieczeń często stosują określoną maksymalną wysokość sumy ubezpieczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia ma swoje odzwierciedlenie w wysokości składki.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność poza granicami Polski, powinni rozważyć możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia od NNW oraz kosztów leczenia (KL) pracownika delegowanego w zagraniczną podróż służbową.
Nie sposób pominąć informacji o ubezpieczeniu Na Życie – jednak jego specyfika wymaga odrębnego omówienia w ramach części drugiej opracowania, ale już teraz zachęcamy do zapoznania się z ofertą SAGA Brokers – o nazwie Rodzinna SAGA (https://sagabrokers.pl/oferta/ubezpieczenie-na-zycie/).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button