Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenia osobowe. Rola i znaczenie dla firmy dekarskiej

Wielokrotnie starałem się wskazać, iż zawarcie tylko umowy ubezpieczenia OC firmy dekarskiej może okazać się niewystarczające dla zapewniania świadczenia w związku z wypadkiem osobowym, jakiemu może ulec właściciel firmy dekarskiej lub pracownik firmy dekarskiej w związku z wykonywanie swoich obowiązków.

Tekst JACEK BARANOWSKI


Warto przypomnieć, iż Kodeks cywilny (k.c.) wprowadza podział ubezpieczeń osobowych na ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem ubezpieczenia osobowego jest niemajątkowe dobro osobiste człowieka, takie jak jego zdrowie lub życie. K.c. nie formułuje zamkniętego katalogu ubezpieczeń osobowych; może więc on być szerszy na przykład ubezpieczenia posagowe, rentowe lub z funduszami kapitałowymi – choć głównie jednak są one związane z ubezpieczeniem na życie i tak też są klasyfikowane.

Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) nie zawsze właściwą rangę przypisuje się w firmie dekarskiej. Dzieje się tak pomimo tego, że działalność budowlana – w tym dekarska – na podstawie statystyk wypadków przy pracy oraz praktycznych doświadczeń jest zaliczana do szczególnie zagrożonych podwyższonym ryzykiem w tym zakresie. Niestety, najczęściej dopiero poważny wypadek przypomina o ubezpieczeniu NNW lub Na życie. Scenariusze mogą być różne.

Przykład:

Tragicznemu nieszczęśliwemu wypadkowi ulega właściciel firmy dekarskiej – przedsiębiorca. W ramach zawartego ubezpieczenia OC jego najbliżsi nie mogą uzyskać świadczenia z tej opcji ubezpieczenia OC, gdyż wypadek dotyczył samego Ubezpieczonego.

Przykład:

Poważnemu nieszczęśliwemu wypadkowi ulega pracownik firmy dekarskiej i nie jest to wypadek przy pracy, za który odpowiedzialność cywilną ponosi pracodawca. Nie ma więc podstaw do uzyskania świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a tym bardziej z ubezpieczenia OC Pracodawcy w ramach OC firmy dekarskiej. Należy pamiętać, że ubezpieczyciele w ramach ubezpieczenia NNW lub Na życie nie uzależniają wypłaty świadczenia w takich wypadkach od relacji personalnych Ubezpieczony – Poszkodowany, które są ważne w ramach ubezpieczeń OC.

Na rynku jest dostępna dość szeroka oferta w zakresie omawianego ubezpieczenia NNW. Najbardziej popularna to forma ubezpieczeń grupowych, czyli zawieranych przez przedsiębiorcę (pracodawcę) lub za jego pośrednim udziałem, na rachunek osób zatrudnionych co oznacza, że ochrona w ubezpieczeniu NNW dotyczy bezpośrednio ubezpieczonych pracowników (osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę). Taka umowa może uwzględniać także samego pracodawcę – przedsiębiorcę jednoosobowo prowadzącego działalność dekarską.

NA CZYM POLEGA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW?

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego. Objęcie ubezpieczeniem pracowników wiąże się często z pewnymi uprawnieniami dla członków ich rodzin. Członkom rodziny przysługuje świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. W swoich warunkach umowy ubezpieczenia NNW (OWU) zakłady ubezpieczeń rozróżniają podział zakresu terytorialnego tego ubezpieczenia (miejsca wystąpienia możliwego nieszczęśliwego wypadku). Według tego kryterium ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte wypadki mające miejsce wyłącznie na terytorium RP albo na terytorium RP i poza granicami Polski – zależnie od miejsca pracy (wykonywania robót budowlanych) przedsiębiorstwa i jego pracowników. Ponadto ubezpieczenie NNW zwykle gwarantuje pokrycie ubezpieczeniowe, poprzez określenie w OWU katalogu świadczeń.

JAKIE SĄ RODZAJE ŚWIADCZEŃ W RAMACH UBEZPIECZENIA NNW?

Oferty ubezpieczenia NNW pracowników proponowane przez ubezpieczycieli są różnorodne – niektórzy proponują jednolity wariant zakresu ubezpieczenia, a inni kilka zróżnicowanych wariantów. Należy pamiętać, iż faktyczny zakres ubezpieczenia NNW zawsze jest powiązany z wysokością składki ubezpieczeniowej. Do najczęściej oferowanych przez ubezpieczycieli świadczeń ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia grupowego NNW można zaliczyć świadczenie z tytułu:
• trwałego uszczerbku na zdrowiu (przy czym taki uszczerbek na zdrowiu może być 100% lub częściowy),
• zgonu ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,
• trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmieci spowodowanej NNW, których przyczyną był: zawał serca, udar mózgu, paraliż (uwaga – taki zakres ubezpieczenia wymaga jednak rozszerzenia standardowego zakresu ubezpieczenia oraz
opłaty dodatkowej składki),

Ponadto omawiane ubezpieczenie pozwala na uzyskanie przez ubezpieczonego:
• zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych lub kosztów leczenia NNW w kraju,
• zasiłku dziennego za udokumentowany okres pobytu w szpitalu,
• zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów lub
• zwrotu kosztów ratownictwa.

Katalog tych wszystkich świadczeń może być dość istotnie rozszerzony wymaga to przeprowadzenia odpowiednich negocjacji z zakładem ubezpieczenia i dostosowania do faktycznych potrzeb ubezpieczonych oraz do oczekiwań przedsiębiorcy – dekarza (ubezpieczającego).

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAWIERANIU UMOWY UBEZPIECZENIA NNW?

Ważnym w ramach ubezpieczenia NNW jest czasowa ochrona ubezpieczeniowa osoby ubezpieczonej. Dostępne są różne rozwiązania, niektóre z góry obejmują ubezpieczonego ochroną przez całą dobę, a inne dają pracodawcy wybór – może on zawrzeć umowę w zakresie całodobowym lub ograniczonym (głównie na czas wykonywania pracy z uwzględnieniem drogi do miejsca pracy i z tego miejsca do domu). Najczęściej umowy ubezpieczenia NNW zawierane są z 12-miesięcznym okresem ubezpieczenia, przy czym zależnie od faktycznych potrzeb mogą to być umowy „bezimienne” albo „imienne”.

W pierwszym przypadku nie wymagają imiennego wykazu ubezpieczonych, a ochronę odnoszą do formalnie zatrudnionej liczby pracowników. W drugim – należy pamiętać o konieczności zgłaszania wszelkich zmian w wykazie osób zatrudnionych i ubezpieczonych.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ SUMY UBEZPIECZENIA?

Zakłady ubezpieczeń często stosują określoną maksymalną wysokość sumy ubezpieczenia. Ma to swoje odzwierciedlenie w wysokości składki. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność poza granicami Polski, powinni rozważyć możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia od NNW oraz Kosztów Leczenia (KL) delegowanego w zagraniczną podróż służbową pracownika. Temu ubezpieczeniu poświęcimy odrębne opracowanie. Nie sposób pominąć informacji o ubezpieczeniu na życie, jednak jego specyfika również wymaga odrębnego omówienia w ramach części drugiej opracowania, ale już teraz zachęcamy do zapoznania się z ofertą SAGA Brokers – o nazwie Rodzinna SAGA na stronie www.sagabrokers.pl/oferta/ubezpieczenie-na-zycie/.


JACEK BARANOWSKI
wiceprezes zarządu Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego SAGA Brokers Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań
www.sagabrokers.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button