Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie firmy dekarskiej

O tym, jak ważne jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wie każdy właściciel firmy dekarskiej. Wiadomo, że branża ta jest szczególnie narażona na różnego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia. Dlatego, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi kosztownymi ich skutkami, warto zawczasu pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia OC lub o jego przedłużeniu.

Tekst Jacek Baranowski

W poprzednich artykułach wspólnie zastanawialiśmy się między innymi nad tym, dlaczego warto się ubezpieczać w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ale także nad rolą i praktycznym zaznaczeniem umów ubezpieczenia OC firmy dekarskiej. Kiedy niniejszy numer „Naszego Dekarza” trafi do Państwa w zasadzie zbliżymy się do końca 2017 roku i każda firma dekarska zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy (PSD) stanie przed koniecznością zadbania o ochronę ubezpieczeniową w tym zakresie na kolejny, 2018 rok. Tym razem zwrócimy szczególną uwagę każdego dekarza (właściciela/udziałowca firmy dekarskiej) na najistotniejsze kwestie związane z zachowaniem ciągłości lub przerwaniem ochrony w ramach umów ubezpieczenia OC. Przypomnimy również w części kwestie już wcześniej poruszone.

Podstawowe zasady

Każdy dekarz powinien pamiętać, że:

  • przedmiotem ubezpieczenia OC nie jest określony składnik majątkowy ubezpieczonego. Ubezpieczenie może być zawarte nawet przez ubezpieczającego (ubezpieczonego) nie posiadającego żadnego majątku. Z tych powodów ubezpieczenie OC nazywane jest ubezpieczeniem pasywów, czyli zobowiązań ubezpieczonego, jakie mogą powstać w przyszłości (w okresie ubezpieczenia), a wynikać będą z odpowiedzialności odszkodowawczej (OC) za szkody wyrządzone poszkodowanym.
  • ewentualne przyszłe zobowiązania, wynikające ze szkód wyrządzonych innym osobom lub podmiotom trudno jest oszacować, jednak prawdopodobieństwo wyrządzenia takich szkód kontrahentom lub innym osobom (podmiotom) niezwiązanym żadną umową w ramach prac dekarskich jest dość duże i to pomimo dołożenia przez ubezpieczonego należytej staranności w trakcie realizacji swojej działalności. Prowadzi to do jednego podstawowego wniosku: pomimo iż zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie jest nakazane prawem, to warto, aby każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą – a firma dekarska w sposób szczególny – korzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.
  • zawarcie umowy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem zapewnia dodatkowe korzyści z oprócz tych wspólnych dla wszystkich rodzajów ubezpieczenia.

Dodatkowe korzyści z ubezpieczenia OC

Wypłata odszkodowania lub świadczenia za ubezpieczonego to nie jedyna (choć najistotniejsza) korzyść z zawarcia umowy omawianego ubezpieczenia OC. Warto pamiętać, że w ramach udzielanej ochrony ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia zobowiązany jest także do:

  • zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu roszczeń odszkodowawczych;
  • poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i wysokości szkody;
  • poniesienia kosztów obrony sądowej w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela.

Szkody objęte ubezpieczeniem

Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest przerwa w ochronie ubezpieczeniowej, na przykład wywołana brakiem wznowienia wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia OC przed terminem końca dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Ponieważ prace dekarskie (szczególnie o znacznych zakresach wykonywanych prac) wiążą się z naturalną sezonowością, to niektórzy dekarze świadomie przesuwają w czasie decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia OC na czas rozpoczęcia faktycznego przyjmowania zleceń na usługi dekarskie. W praktyce skutkuje tym, że na przykład szkoda zalaniowa, która ma związek z wadliwie wykonanymi pracami dekarskimi w poprzednim sezonie, a powstała w okresie, w którym firma dekarska nie ma jeszcze zawartej bieżącej umowy ubezpieczenia OC nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Wynika to z tego, że w umowach oprócz okresu ubezpieczenia zapisanego w dokumencie ma także znaczenie zakres czasowej odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. W Polsce w większości warunków ubezpieczenia OC o odpowiedzialności ubezpieczycieli decyduje to, żeby szkoda (na przykład zalanie) powstała w okresie ubezpieczenia. Nie ma więc znaczenia kiedy firma dekarska wykonywała swoje prace, które okazały się wadliwe i doprowadziły do szkody.

Wysokość zabezpieczenia

Wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest także zawarcie umowy ubezpieczenia OC z zbyt niską wysokością Sumy Gwarancyjnej (S.G.), która zawsze stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w finansowym pokrywaniu roszczeń poszkodowanych. Często zdarza się, iż właściciele firm dekarskich, kierując się często błędnie rachunkiem ekonomicznym, starają się dostosować wysokości S.G. do wartości przeciętnie realizowanych prac dekarskich i na tej podstawie podejmują decyzję o wyborze wysokości S.G. Niestety, może to okazać się bardzo dotkliwym błędem, szczególnie gdy w trakcie wykonywania swoich prac firma dekarska doprowadzi do poważnej szkody wielokrotnie przewyższającej swą wartością (wartością roszczeń odszkodowawczych) przychód firmy dekarskiej, na jaki może ona liczyć w związku z wykonaniem zlecenia na prace dekarskie. Szczególnie powinni zwracać to uwagę dekarze (firmy dekarskie), którzy realizują swoją działalność na obiektach czynnych, w których jest prowadzona działalności gospodarcza przez zleceniodawcę lub inne podmioty gospodarcze (na przykład najemców). W takich okolicznościach realnym zagrożeniem jest wyrządzenie poważnej szkody rzeczowej, ale także następczych szkód finansowych związanych z uniemożliwieniem prowadzenia działalności gospodarczej poszkodowanym lub jej poważnym ograniczeniem. Negatywne skutki z tym związane mogą być pokryte tylko z umowy ubezpieczenia OC z odpowiednio wysoką Suma Gwarancyjną.

Program w zakresie omawianego ubezpieczenia OC dla firm dekarskich zrzeszonych w PSD pozwala uzyskać szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej przy relatywnie niewysokich kosztach. Uzyskanie podobnych efektów w pojedynczych umowach ubezpieczenia OC dla firmy dekarskiej może okazać się trudne do osiągnięcia zarówno w wymiarze samego bezpiecznego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i związanych z nim kosztów ubezpieczenia (wysokości składek ubezpieczeniowych). Oprócz innych obszarów zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej (jej właściciela) – ubezpieczenie OC pozwala także na zabezpieczenie pracodawcy w związku z możliwymi w profesji dekarskiej wypadkami jej pracowników i realnymi roszczeniami (pracownika lub jego spadkobierców) do firmy dekarskiej jako pracodawcy odpowiedzialnego za taki wypadek.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, iż zawieranie umów ubezpieczenia powinno być realizowane przez podmioty gospodarcze przy współpracy i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczającego i doradzi jak maksymalnie zminimalizować skutki ewentualnych błędnych decyzji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia – w tym ubezpieczenia OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button