Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie NNW dla firm dekarskich

Praca na dachu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego każda firma dekarska powinna mieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. To gwarancja pomocy w sytuacjach, które trudno jest przewidzieć.

Tekst JACEK BARANOWSKI

FOT.: SHUTTERSTOCK.COM

Ubezpieczenie NNW jest tym rodzajem ubezpieczenia, które nie zawsze zyskuje właściwe zainteresowanie ze strony przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prac budowlano-montażowych, w tym dekarskich.

Dzieje się tak niestety mimo tego, że działalność dekarska (podobnie jak inne gałęzie działalności budowlanej) na podstawie statystyk wypadków przy pracy oraz praktycznych doświadczeń jest zaliczana do szczególnie zagrożonych podwyższonym ryzykiem w tym zakresie.


Zakłady ubezpieczeń od lat proponują przedsiębiorcom dość szeroką ofertę w zakresie omawianego ubezpieczeni NNW. Sprowadza się ona do ubezpieczeń grupowych, czyli zawieranych przez przedsiębiorcę (pracodawcę) lub za jego pośrednim udziałem na rachunek osób zatrudnionych. To oznacza, że ochrona w ubezpieczeniu NNW dotyczy bezpośrednio ubezpieczonych pracowników (osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę).

NA CZYM POLEGA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW?


Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego.

Objęcie ubezpieczeniem pracowników wiąże się często z pewnymi uprawnieniami dla członków ich rodzin. Członkom rodziny przysługuje świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego.


W swoich warunkach umowy ubezpieczenia NNW (OWU) zakłady ubezpieczeń rozróżniają podział zakresu terytorialnego tego ubezpieczenia (miejsca wystąpienia możliwego nieszczęśliwego wypadku). Według tego kryterium ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte wypadki mające miejsce wyłącznie na terytorium RP albo też na terytorium RP poza granicami Polski – zależnie od miejsca pracy (wykonywania robót budowlanych) przedsiębiorstwa oraz jego pracowników.

Ponadto ubezpieczenie NNW zwykle gwarantuje pokrycie ubezpieczeniowe, poprzez określenie w OWU katalogu świadczeń ubezpieczeniowych.


RODZAJE ŚWIADCZEŃ W RAMACH UBEZPIECZENIA NNW


Oferty ubezpieczenia NNW pracowników są różnorodne. Niektórzy ubezpieczyciele proponują jednolity wariant zakresu ubezpieczenia, a inni – kilka zróżnicowanych wariantów. Należy pamiętać, że faktyczny zakres ubezpieczenia NNW zawsze jest powiązany z wysokością składki.

Do najczęściej oferowanych przez ubezpieczycieli świadczeń ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczenia grupowego NNW zaliczyć można świadczenie z tytułu:
• trwałego uszczerbku na zdrowiu, doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (przy czym taki uszczerbek na zdrowiu może być 100% lub częściowy),
• zgonu ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,
• stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmieci spowodowanej NNW, których przyczyną był: zawał serca, udar mózgu, paraliż (uwaga – taki zakres ubezpieczenia wymaga jednak rozszerzenia standardowego zakresu ubezpieczenia i opłaty dodatkowej składki),


Ponadto to ubezpieczenie pozwala na uzyskanie:
• zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
• zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia NNW w kraju,
• zasiłku dziennego za udokumentowany okres pobytu w szpitalu,
• zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
• zwrotu kosztów ratownictwa.


Katalog tych świadczeń może być dość istotnie rozszerzony. Wymaga to przeprowadzenia odpowiednich negocjacji z zakładem ubezpieczenia i dostosowania do faktycznych potrzeb ubezpieczonych pracowników oraz do oczekiwań w tym zakresie przedsiębiorcy (ubezpieczającego).

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAWIERANIU UMOWY UBEZPIECZENIA NNW?


Ważnym elementem ochrony ubezpieczeniowej w ramach tego ubezpieczenia jest czasowa ochrona osoby ubezpieczonej. Towarzystwa ubezpieczeń oferują w tym zakresie różne rozwiązania, niektóre z góry obejmują ubezpieczonego ochroną przez całą dobę, a inne dają pracodawcy wybór – może on zawrzeć umowę w zakresie całodobowym lub ograniczonym (głównie na czas wykonywania pracy z uwzględnieniem drogi do miejsca pracy i z tego miejsca do domu).

Decyzja o wyborze ostatecznego zakresu czasowego ubezpieczenia NNW należy do pracodawcy (przedsiębiorcy), a zakres czasowy ma wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.


Najczęściej zawierane są umowy ubezpieczenia NNW z 12-miesięcznym (rocznym) okresem ubezpieczenia, przy czym zależnie od faktycznych potrzeb mogą to być umowy imienne i bezimienne.

W wariantach ubezpieczenia imiennego (z wykazem ubezpieczonych pracowników) należy pamiętać o konieczności zgłaszania wszelkich zmian w wykazie zatrudnionych i ubezpieczonych pracowników.

Umowy bezimienne nie wymagają imiennego wykazu ubezpieczonych pracowników (osób zatrudnionych), a ochronę ubezpieczeniową odnoszą do formalnie zatrudnionej liczby pracowników.

Ważnym elementem ubezpieczenia NNW jest wysokość sumy ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń często stosują określoną maksymalną wysokość sumy ubezpieczenia.

Niezależenie od obecnych ograniczeń związanych z pandemią wirusa COVID-19 przedsiębiorcy, którzy dotychczas prowadzili swoją działalność poza granicami Polski, powinni rozważyć możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia od NNW oraz Kosztów Leczenia (KL) delegowanego w służbową podróż zagraniczną pracownika.

Okazuje się, że właśnie pandemia skutkuje między innymi tym, że podczas wyjazdu za granicę służby danego kraju coraz częściej sprawdzają czy i w jakim zakresie osoby delegowane służbowo zagranicę są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie kosztów leczenia oraz w razie nieszczęśliwych wypadków.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że zawieranie umów ubezpieczenia może i powinno być realizowane najlepiej przy współpracy i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczonego i jego najbliższych.


W kolejnym numerze: Rola i znaczenie umowy ubezpieczenia NNW oraz Kosztów Leczenia (KL) dla firmy dekarskiej w związku ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi w celu realizacji robót budowlano-remontowych


JACEK BARANOWSKI
wiceprezes zarządu Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego
SAGA Brokers Sp. z o.o. ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań
www.sagabrokers.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button