Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Znaczenie sumy gwarancyjnej OC

Zakładam, iż każdy członek Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy nie ma wątpliwości, iż profesjonalne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia tej szczególnej profesji budowlanej, jaką jest zawód dekarz.

Tekst JACEK BARANOWSKI

Doświadczenie dowodzi, iż waga i znaczenie ubezpieczenia OC paradoksalnie wzrasta w okresach załamań koniunktury gospodarczej, stagnacji lub kryzysów. Powód tego jest dość prosty – obok rosnącej z Polsce świadomości poszkodowanych, co do ich praw wynikających z doznanych szkód w trudnych okresach spadków wskaźników ekonomicznych, wzrasta skłonność do dochodzenia roszczeń nieomal za każdy rodzaj uszczerbku ­majątkowego, za który ponosi odpowiedzialność osoba trzecia, na przykład firma dekarska.
W poprzednich latach zwracałem uwagę na kwestie związane z ubezpieczeniem OC, takie jak:

  • przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia OC nie jest określony składnik majątkowy ubezpieczonego (dekarza).
  • ewentualne przyszłe zobowiązania wynikające ze szkód wyrządzonych innym osobom lub podmiotom są trudne do oszacowania.
  • zawarcie umowy ubezpieczenia OC zapewnia dodatkowe korzyści z oprócz tych wspólnych dla wszystkich rodzajów ubezpieczenia.

Dodatkowo każdy dekarz powinien pamiętać, że wrogiem dobrego zabezpieczenia interesu majątkowego firmy dekarskiej w ramach ubezpieczenia OC jest:

  • przerwa w ochronie ubezpieczeniowej, na przykład wywołana brakiem wznowienia wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia OC przed terminem końca dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Ponieważ prace dekarskie (szczególnie o znacznych zakresach) wiążą się z naturalną sezonowością, to niektórzy dekarze świadomie przesuwają w czasie decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia OC na czas rozpoczęcia faktycznego przyjmowania zleceń na usługi dekarskie;
  • zawarcie umowy ubezpieczenia OC z niską wysokością Sumy Gwarancyjnej (S.G.), która zawsze stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w finansowym pokrywaniu roszczeń poszkodowanych.

Zależność między odpowiednio wysoką Sumą Gwarancyjną a bezpieczeństwem polisowym firmy dekarskiej najlepiej zobrazuje przypadek szkody, która miała miejsce w 2022 roku. Dekarz jako jeden z podwykonawców prowadził prace związane z izolacjami na wznoszonym od podstaw budynku wielomieszkaniowym o wartości o około 40 mln złotych. Wartość prac wykonywanych przez dekarza to kwota około 80 tysięcy złotych.
Suma Gwarancyjna, jaką wybrała ta firma dekarska, to wariant 2,5 mln zł na jeden i 10,0 mln zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (szkody) w okresie ubezpieczenia. W wyniku błędów w trakcie wykonywania swoich prac dekarz doprowadził do powstania poważnej szkody pożarowej, której wartość została oszacowana na 1,8 mln zł i z takim roszczeniem wystąpił do dekarza wykonawca generalny omawianej inwestycji.
Jak widać z powyższego zestawienia wynika prosty wniosek dla dekarza – nawet wykonując prace dekarskie o stosunkowo niewielkiej wartości dekarz powinien brać pod uwagę, iż wartość szkody, za którą będzie cywilnie odpowiedzialny może mieć wartość wielokrotnie wyższą niż wartość założonego przez niego przychodu z prowadzonych prac dekarskich. Ponadto wartość takiej szkody może znacząco przewyższać możliwości finansowe dekarza do pokrycia jej z własnych środków.

Zdarza się, iż dekarz kierując się rachunkiem ekonomicznym, stara się dostosować wysokość S.G. do wartości przeciętnie realizowanych przez swoją firmę prac dekarskich i na tej podstawie podejmuje decyzję o wyborze wysokości S.G. Niestety, może to okazać się bardzo dotkliwym błędem, szczególnie wtedy, gdy w trakcie wykonywania swoich prac firma dekarska doprowadzi do poważnej szkody wielokrotnie przewyższającej swą wartością (wartością roszczeń odszkodowawczych) przychód firmy dekarskiej, na jaki może ona liczyć w związku z wykonaniem zlecenia na prace dekarskie. Szczególnie powinni zwracać na to uwagę dekarze, którzy realizują swoją działalności na obiektach czynnych, w których jest prowadzona działalności gospodarcza przez zleceniodawcę lub inne podmioty gospodarcze (na przykład najemców). W takich okolicznościach wyrządzenie poważnej szkody rzeczowej, ale także następczych szkód finansowych związanych z uniemożliwieniem prowadzenia działalności gospodarczej poszkodowanym lub jej poważnym ograniczeniem jest realnym zagrożeniem dla firmy dekarskiej. Negatywne skutki z tym związane dla odpowiedzialnej za taką szkodę firmy dekarskiej mogą być pokryte tylko z umowy ubezpieczenia OC z odpowiednio wysoką Sumą Gwarancyjną.
Dobrze wybrana przez dekarza wysokość S.G. ma szczególne znaczenie w okresach gospodarczych kryzysów i wzrostu wskaźników inflacyjnych lub wzrostu minimalnych wynagrodzeń, które często znajdują swoje odzwierciedlenie w roszczeniach w sytuacji wypadków na osobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button