Firma dekarskaMarketing dla dekarzy

Dekarstwo – Nowe Horyzonty

Grudzień to nie tylko przygotowania do Świąt. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy po raz trzeci w tym roku zorganizowało konferencję poświęconą sprawom branżowym. W czasie wydarzenia poruszane zostały tematy, które z założenia mają pomóc rozwijać się dekarzom, usprawnić pracę firm dekarskich, a także promować dekarstwo wśród młodych ludzi. Tym razem, wydarzenie miało charakter hybrydowy – publiczność stanowili zaproszeni goście oraz widzowie online.

Tradycyjnie konferencję otwo­rzył Bogdan Kalinowski, pre­zes Polskiego Stowarzysze­nia Dekarzy, a chwilę później dołączył do niego Dariusz Mu­ślewski, dyrektor Grupy Produktów MTP. Po krótkim wprowadzeniu i zaproszeniu do śledzenia transmisji, ruszyła pierwsza z czte­rech zaplanowanych części konferencji.

W studiu pojawił się Tomasz Bykowski, de­karz z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PSD, który z sukcesem zainicjował powstanie kla­sy technikum dekarskiego we Włocławku, a dzięki połączeniu internetowemu w spo­tkaniu wziął udział także Stanisław Sitarz, dyrektor ZSBiO w Biłgoraju, oraz Piotr Blacha, kierownik kształcenia praktycznego z tej sa­mej placówki. Panowie rozmawiali o sytuacji w kształceniu branżowym po wprowadzeniu do szkół zawodu technik dekarstwa.

O innowacyjnej pracowni komputerowej dla dekarzy, która powstała w białostockim Ośrodku Kształcenia Dekarzy, w kolejnym wejściu na antenę mówił Rafał Szymczak Jan Grycuk, czyli prezes i wiceprezes za­rządu Oddziału PSD w Białymstoku. Jan Grycuk zaprezentował projekty więźb, wież i budynków mieszkalnych, jakie tworzy przy użyciu oprogramowania 3D.

Na zakończenie pierwszej części konfe­rencji Zbigniew Buczek, wiceprezes Oddzia­łu Mazowieckiego PSD, wraz z Ryszardem Piwowskim, wiceprezesem zarządu głów­nego PSD, odpowiadali na pytania związane z tytułami czeladnika i mistrza, podkreślając istotność posiadania przez dekarzy przynaj­mniej jednego z nich.

Po przerwie, w studiu pojawił się Patryk Olejniczak, dekarz z Oddziału Wielkopol­skiego PSD, oraz Artur Bednarski, kierow­nik projektu Zawód Przyszłości Dekarz, aby zaprezentować widzom dwa ciekawe  urządzenia, które sprawdzą się przy kontroli wykonania pokryć dachowych: kamerę ter­mowizyjną i próbnik iskrowy. Testy sprzętu, z uwagi na konieczność przeprowadzenia ich we właściwych i bezpiecznych warun­kach, odbyły się w Ośrodku Kształcenia De­karzy w Pruszkowie z udziałem Arkadiusza Gnata, kierownika Oddziału Mazowieckiego PSD.

Jednym z najważniejszych tematów kon­ferencji był program Nowoczesna Firma Dekarska, jaki Stowarzyszenie zainicjowało kilka miesięcy temu. Rozmowy rozpoczęły się od spotkania z gościem specjalnym – Krzysztofem Pruszyńskim, prezesem za­rządu firmy Blachy Pruszyński. Gość wraz z Bogdanem Kalinowskim, rozmawiali mię­dzy innymi o rozwoju branży i potrzebie cią­głego doskonalenia rzemiosła.

Jako, że błędy zdarzają się wszystkim, o sposobach minimalizowania ryzyka ich wystąpienia opowiadali Ryszard Piwowski oraz Mirosław Szwarc, dekarz z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, będący również szkoleniowcem firmy Blachy Pruszyński. W trakcie rozmowy, przytoczone zostały sta­tystyki i przykłady błędów, z jakimi spotykają się orzecznicy techniczni PSD.

Kolejnym elementem była lekcja z cyklu Nowoczesna Firma Dekarska. Adam Mitura Mateusz Cepko z firmy Mitura Academy, opowiedzieli o tym, jak dopasować prowa­dzoną firmę dekarską do siebie, swoich potrzeb i upodobań. Trenerzy wciągnęli do dyskusji publiczność w studiu, a widzowie online wzięli udział w ankietach przygoto­wanych przez prowadzących. Polskie Sto­warzyszenie Dekarzy stawia duży nacisk na rozwój dekarzy zrzeszonych w organizacji, przygotowując wraz z firmą Mitura Academy wiele elementów pozwalających na uspraw­nienie pracy – multimedialne lekcje online, zajęcia warsztatowe w Oddziałach oraz wie­le merytorycznych materiałów w magazynie „Nasz Dekarz”.

Po kolejnej przerwie, widzowie przenie­śli się na korytarz przy studiu, gdzie czekał na nich samochód demonstracyjny marki Milwaukee, a jej przedstawiciele – Tomasz Wszołek Wojciech Tota – poprowadzili dy­namiczny pokaz możliwości elektronarzędzi i akcesoriów z oferty firmy. Ciekawostką jest możliwość katalogowania posiadanych urządzeń Milwaukee, konfiguracji oraz śle­dzenia ich stanu czy lokalizacji w dedyko­wanej aplikacji na smartfony.

Ponownie w studiu, na scenie pojawił się Jacek Baranowski, wiceprezes zarządu Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego Saga Brokers, aby podkreślić zalety posia­dania ubezpieczenia OC dla firm dekar­skich. Przytoczył przykłady zdarzeń, jakie obejmuje ubezpieczenie oraz konsekwencje braku polisy w takich sytuacjach.

Kolejnym gościem konferencji był Ra­fał Podborski, radca prawny z kancelarii CAPITA, która od dawna wspiera dekarzy w kwestiach związanych z prawem cy­wilnym, handlowym i podatkowym. Gość przedstawił podstawowe informacje na temat nadchodzących zmian w przepisach prawno-podatkowych (nazywanych Nowym Ładem) oraz wynikające z nich zmieniające się koszty prowadzenia działalności go­spodarczej. Na przykładach zaprezentował zalety i wady różnych form prawnych dzia­łalności wraz z wyliczeniami osiąganych finalnie zysków dla każdej z nich. W czasie jego wystąpienia pojawiało się wiele pytań od widzów, ale z uwagi na ograniczenia czasowe konferencji gość zaoferował się, że odpowie na nie mailowo (odsyłamy do obejrzenia nagrania na kanale „Zawód Przy­szłości Dekarz” w serwisie YouTube).

W temacie kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych, na scenie pojawiła się Żaneta Koźmińska, dyrektor zarządzająca firmy Revolt Energy. Podczas rozmowy opo­wiedziała o tak zwanym dachu kompletnym oraz tym, co budzi największe kontrowersje – zmianach w przepisach dotyczących fi­nansowania instalacji oraz rozliczania pro­dukowanej i zużytej energii z przydomowej instalacji fotowoltaicznej.

Na zakończenie wydarzenie podsumował Bogdan Kalinowski, złożył także widzom ży­czenia świąteczne i zaprosił na najbliższą edycję targów BUDMA. Całą konferencję poprowadził Wojtek Kaczmarczyk, znany i lubiany w branży YouTuber i konferansjer.

Wydarzenie pod nazwą „Dekarstwo – Nowe Horyzonty” zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy w ra­mach działań projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”.

Jej powstawanie wspierali partne­rzy wydarzenia: Blachotrapez, Revolt Ener­gy, Milwaukee, Dakea – organizator kam­panii Dumny Dekarz, Blachy Pruszyński, a także Kancelaria Prawna CAPITA Pierw­szy Polski Dom Brokerski Saga Brokers.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button