Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Dekarz i technik dekarstwa. Rekrutacja 2022/2023

Przed nami kolejna rekrutacja do szkół branżowych, w czasie której projekt Zawód Przyszłości Dekarz będzie wspierać na wszystkich płaszczyznach placówki edukacyjne w pozyskaniu chętnych do nauki. Sieć szkół partnerskich rośnie w co raz większym tempie.

Tekst ARTUR BEDNARSKI

FOT.: POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Projekt Zawód Przyszłości Dekarz nieustannie dąży do realizacji swoich celów. Jednym z nich było nawiązanie ścisłej współpracy z co najmniej 20 szkołami kształcącymi w zawodzie dekarz i/lub technik dekarstwa oraz placówkami, które chciałyby posze­rzyć swoją ofertę o te zawody. W ciągu 3 lat działania, projekt przekroczył już zakładaną pierwotnie liczbę szkół partnerskich, ale nie poprzestaje w staraniu o kolejne instytucje.

W roku szkolnym 2021/2022 do sieci szkół współpracujących z Polskim Stowa­rzyszeniem Dekarzy dołączyły:

FOT.: RYSZARD PIWOWSKI

Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej CKZiU,

które powstało w wyniku przekształ­cenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu. W Centrum uczy się około 1000 uczniów i słuchaczy, których kształci się w dwudziestu pięciu za­wodach w branżach: motoryzacyjnej, elek­tryczno-elektronicznej, drzewnej, budowla­nej, usługowej, metalurgicznej. Szkoła może pochwalić się także 6 uczniami dekarstwa.

Zespół Szkół Branżowych i Ogólno­kształcących w Łabiszynie

jest szkołą z ponad 70-letnią tradycją, która kształci młodocianych pracowników w Branżowej Szkole I Stopnia oraz słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (w trybie zaocznym). W szkole branżowej uczniowie realizują naukę przedmiotów ogólnokształ­cących, natomiast praktyczną naukę za­wodu odbywają u wybranych przez siebie pracodawców. Dodatkowo w każdym roku nauki oddelegowani zostają nie miesięczne kursy dokształcające do ośrodków dosko­nalenia zawodowego. Dekarstwa uczy się tutaj dwóch uczniów.

Zespół Szkół Budowlanych im. Roge­ra Sławskiego w Poznaniu

to technikum i branżowa szkoła zawodowa w jednym. Historia szkoły sięga 1959 roku i trwa nie­przerwanie do dzisiaj. W tym czasie placów­ka rozwijała się i zdobywała doświadczenie, żeby dzisiaj stać się jedną z najlepszych szkół branżowych w regionie, która uczy przyszłych specjalistów. Obecnie do szko­ły uczęszcza sześciu przyszłych dekarzy. Warto nadmienić, że uczniowie tej pla­cówki zdobyli I i III miejsce w pierwszych Międzyszkolnych Zawodach Branżowych „Młodzieżowy Mistrz Dekarstwa”.

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płoc­ku

od wielu lat wprowadza i realizuje inno­wacyjne metody oraz kierunki kształcenia, będąc liderem rozwoju kształcenia zawo­dowego w swoim regionie. Dzięki szcze­gółowym analizom lokalnego rynku pracy, w ofercie oświatowej szkoły pojawiły się między innymi takie kierunki jak technikum chłodnictwa i klimatyzacji oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odna­wialnej. Na szczególną uwagę zasługują przestronne i świetnie wyposażone warsz­taty szkolne, pozwalające na prowadzenie w komfortowych warunkach zajęć prak­tycznych na najwyższym poziomie. Płoc­kie ZSB prowadzi rekrutację na kierunki dekarz i technik dekarstwa.

Łączna liczba placówek oświatowych, z którymi działamy na rzecz efektywnego kształcenia przyszłych dekarzy sięgnęła już 25 szkół na terenie kraju, a w najbliższym czasie zaplanowane są rozmowy i spotkania z przedstawicielami kolejnych instytucji.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

Tegoroczna rekrutacja do szkół ponadpod­stawowych odbędzie się według następują­cego harmonogramu:

  • od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku – uczniowie mogą składać wnioski o przy­jęcie do wybranych szkół;
  • od 24 czerwca do 12 lipca 2022 roku – pojawi się możliwość dokonywania zmian wyboru szkoły i klasy przez kan­dydatów; w tym czasie możliwe będzie także uzupełnienie wniosków rekrutacyj­nych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
  • 19 lipca 2022 roku – zaplanowano opu­blikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i nie­zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół,
  • od 19 lipca do 25 lipca 2022 roku – za­kwalifikowani uczniowie będą mogli po­twierdzić wolę przyjęcia do szkoły,
  • 26 lipca 2022 roku – mają zostać ogło­szone finalne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Jak co roku, zespół projektu Zawód Przyszłości Dekarz przygotowuje wieloka­nałową promocję szkół w mediach trady­cyjnych i cyfrowych. Wspólnie z przedsta­wicielami oddziałów terenowych Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy będziemy docierać z bannerami reklamowymi i plakatami do potencjalnych kandydatów. Ponownie, aby bezpośrednio i skutecznie docierać do grup docelowych, kampania w dużej mierze pro­wadzona będzie na portalach społeczno­ściowych oraz w sieci reklamowej Google Ads.

Bardzo istotnym elementem przy promo­cji kształcenia branżowego jest dotarcie do młodzieży podczas dni otwartych i targów, a także bliska współpraca z doradcami zawodowymi. Dzięki znoszeniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, tego typu wydarzenia wracają w ogromnej ilości i przyciągają rzesze młodych ludzi stoją­cych przed wyborem kierunku kształcenia. Oczywiście, w większości z nich projekt Zawód Przyszłości Dekarz aktywnie bierze udział.

Zachęcamy placówki oświatowe, lokal­nych przedsiębiorców i instytucje związane z promocją kształcenia branżowego, do kontaktu z nami. Dane kontaktowe zna­leźć można na stronie https://zawodprzyszloscidekarz.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button