Firma dekarskaUbezpieczenie dekarzy

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie najczęściej kojarzy nam się ze zbędnym kosztem. Wiadomo, każdy zakłada, że będzie żył w zdrowiu i wciąż miał pracę. Niestety, nie zawsze życie układa nam się tak, jakbyśmy tego chcieli.

Tekst JACEK BARANOWSKI


Zgodnie z art. 829 k.c. do ubezpieczeń osobowych zalicza się umowy, które ze względu na przedmiot (obiekt) ochrony mogą w szczególności dotyczyć: 1. ubezpieczenia na życie – śmierci ubezpieczonego lub dożycia przez niego oznaczonego wieku lub 2. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Wymieniony zakres przedmiotowy umowy ubezpieczenia osobowego nie stanowi listy zamkniętej. Z interpretacji tej normy wynika, że wszelkie umowy ubezpieczenia gospodarczego, których przedmiot koncentrował się będzie na życiu lub zdrowiu ludzkim zostaną zaliczone przez system prawa cywilnego do ubezpieczeń osobowych. Podkreślenia wymaga również to, że ochrona, wynikająca z zawartych umów ubezpieczeń osobowych nie musi dotyczyć wyłącznie zjawisk negatywnych – jak to ma miejsce w ubezpieczeniach majątkowych.

W ubezpieczeniu na życie ochrona ubezpieczeniowa i wynikająca z niej wypłata świadczenia ubezpieczeniowego może dotyczyć „wypadku” urodzenia się dziecka ubezpieczonego. Jako przykład takiego rozwiązania ubezpieczeniowego można wskazać grupowe ubezpieczenia na życie w ramach programów pracowniczych. Należy również zwrócić uwagę na charakterystyczną przesłankę, o której mowa w art. 805 § 2 pkt. 2 k.c., zgodnie z którą z tytułu umowy ubezpieczenia osobowego świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane przez ubezpieczyciela nie polega na wypłacie odszkodowania, a sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia. Wobec tego podziału ubezpieczenia osobowe rządzą się innymi regułami prawnymi, co ważne, o charakterze bezwzględnie obowiązujących, od reguł prawnych normujących ubezpieczenia majątkowe, w czym wyraża się główna konsekwencja wspomnianego powyżej prawnego podziału umowy ubezpieczenia.

Mając na względzie powyższe uwagi dotyczące podziału ubezpieczeń osobowych postaramy się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego warto ubezpieczyć się na życie? Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń, które będą miały miejsce w naszym życiu. Czy w związku z tym staramy się lub jesteśmy przygotowani na najgorsze – czarne – scenariusze? Czy jesteśmy w odpowiedni sposób zabezpieczeni na przyszłość? Warto pamiętać, iż dobrze sformułowana umowa ubezpieczenia na życie może nam dać pewność, że nie zostaniemy bez środków finansowych i pomocy w trudnych w naszym życiu sytuacjach.

Ubezpieczenie na życie jest takim „produktem ubezpieczeniowym”, którego głównym celem jest ochrona bliskich w razie poważnej choroby, inwalidztwa, niezdolności do pracy bądź śmierci ubezpieczonego. W Polsce ubezpieczenia na życie istnieją od ponad dwóch wieków. Obecnie cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród Polaków i to nie tylko z powodu rosnącej świadomości ubezpieczeniowej naszych rodaków. W dzisiejszych czasach sytuacja ekonomiczna wielu ludzi jest mało stabilna, podlega okresowym lub trwałym zmianom. Niejeden z nas mając rodzinę zaciągnął kredyt, na przykład na zakup mieszkania lub domu. Chcąc być odpowiedzialnymi, musimy zabezpieczyć finansowo naszych bliskich na najtrudniejsze momenty życia.

Również sytuacja w systemie ubezpieczeń społecznych zmusza nas do tego, abyśmy z większą starannością sami pomyśleli o naszej przyszłości, a więc zbierali kapitał na przyszłą emeryturę. Aby móc spać spokojnie i nie bać się tego, co przyniesie nowy dzień, warto kupić ubezpieczenie na życie, czyli zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia na życie. Daje ono poczucie bezpieczeństwa oraz przekonanie, że w razie naszej śmierci (z różnych powodów) nasi najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Wypłacone świadczenie umożliwi im między innymi spłacenie zaciągniętych kredytów/zobowiązań, albo przetrwanie pierwszego najgorszego okresu po wywołanym śmiercią ubezpieczonego gwałtownym spadku dochodów rodzinnych. Umowa ubezpieczenia na życie daje również możliwość oszczędzania na emeryturę.

Towarzystwa ubezpieczeń na życie oferują liczne rodzaje ubezpieczeń na życie. Niektóre z nich mają charakter jedynie ochronny, inne również oszczędnościowy. Schemat działania ubezpieczeń ochronnych jest prosty. Ubezpieczający wpłaca towarzystwu ubezpieczeń na życie składkę – na przykład w określonych w umowie odstępach czasu (co miesiąc, kwartał, pół roku, rok), która w całości jest przeznaczona na ochronę w razie śmierci lub utraty zdolności do pracy i zarobkowania. W takich umowach ubezpieczenia na życie 100% składki przeznacza się na funkcje ochrony życia ubezpieczonego. Jeśli w ustalonym okresie ubezpieczenia ubezpieczony nie umrze lub ubezpieczonemu nic się nie stanie, wówczas składka w całości jest przeznaczona na pokrycie kosztów towarzystwa ubezpieczeń na życie w związku z realizacją obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia oraz na jego zysk. Jeżeli jednak dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel na życie wypłaca ubezpieczonemu bądź uposażonym określone w umowie świadczenie ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia na życie o charakterze ochronno-oszczędnościowym łączą w sobie dwie funkcje. Z jednej strony zapewniają ochronę i gwarantują tym samym wypłatę świadczenia w razie nieszczęśliwego zdarzenia bądź śmierci ubezpieczonego, z drugiej zaś pozwalają gromadzić pieniądze. Tego typu polisa na życie daje ubezpieczonemu więcej możliwości. Nie tylko chroni finansowo najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego, ale również pomaga zgromadzić kapitał, który może być spożytkowany w różny, ustalony w umowie ubezpieczenia sposób. Możemy przeznaczyć go na
przyszłą emeryturę (wówczas towarzystwo może nam wypłacać zgromadzone środki w określonych przez nas transzach), na lepszy start w przyszłość naszych dzieci, itp. W tego typu ubezpieczeniach wpłacana przez ubezpieczającego składka jest dzielona na dwie części. Jedna zostaje przeznaczona na ochronę, druga zaś na inwestycje.

Mając rodzinę, bliskich, czy nawet będąc kredytobiorcą, powinniśmy być odpowiedzialni i zabezpieczyć się przed konsekwencjami finansowymi niespodziewanych zdarzeń trwałej niezdolności do pracy, a nawet śmierci. Towarzystwa ubezpieczeń na życie chętnie oferują szereg tego typu ubezpieczeń, które można dopasować do aktualnej sytuacji finansowej ubezpieczonego. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że analizie, z konieczności zasygnalizowanych, argumentów za „ubezpieczaniem się” powinno towarzyszyć przekonanie, iż zawieranie umów ubezpieczenia najlepiej realizować przy współpracy i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego, który jako profesjonalista dostosuje zakres ochrony ubezpieczeniowej do faktycznych potrzeb ubezpieczonego i jego najbliższych.

Zachęcam do zapoznania się z ofertą SAGA Brokers Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia na życie o nazwie RODZINNA
SAGA – link: https://sagabrokers.pl/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button