Prawo dla dekarzy

Warunki Techniczne w wersji dla dekarzy

Najważniejszymi aktami prawnymi – zaraz po Prawie budowlanym w kontekście projektowania oraz prowadzenia procesu budowlanego – są rozporządzenia. Wśród nich wiodącym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Tekst TOMASZ RYBARCZYK

To rozporządzenie nazywane w skrócie Warunkami Technicznymi jest chyba najbardziej popularne tuż po Prawie budowlanym.

Czym jest w rozporządzenie Warunki Techniczne?

To obszerny zbiór przepisów, które każdy projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego ma pod ręką. Cel rozporządzenia jest zawarty w dwóch pierwszych paragrafach. Według §1 „rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane”. Według §2 przepisy rozporządzenia stosuje się przy:

 • projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem §135 ust. 10 oraz § 207 ust. 2.
 • przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:
  – budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2;
  – budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 3 Prawa budowlanego.

Rozporządzenie składa się z jedenastu działów (podzielonych na rozdziały) oraz trzech załączników:

 • Dział I – Przepisy ogólne.
 • Dział II – Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.
 • Dział III – Budynki i pomieszczenia.
 • Dział IV – Wyposażenie techniczne budynków.
 • Dział V – Bezpieczeństwo konstrukcji.
 • Dział VI – Bezpieczeństwo pożarowe.
 • Dział VII – Bezpieczeństwo użytkowania.
 • Dział VIII – Higiena i zdrowie.
 • Dział IX – Ochrona przed hałasem i drganiami.
 • Dział X – Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.
 • Dział XI – Przepisy przejściowe i końcowe.
 • Załącznik 1 – Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu.
 • Załącznik 2 – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii.
 • Załącznik 3 – Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień oraz klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny.

Rozporządzenie jest bardzo obszerne i zawiera bardzo szerokie spektrum przepisów, które są ważne, by poprawnie zaprojektować i wykonać budynek. Nie ma w nim wzorów na obliczanie konkretnych parametrów, ale są wskazówki, na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu poszczególnych elementów budynku pod kątem spełnienia podstawowych wymagań ujętych w Prawie budowlanym.

Co z Warunków Technicznych jest ważne dla dekarzy?

W kontekście dekarzy w rozporządzeniu jest wiele poruszanych kwestii, które mają związek z dachami.
Przydatne mogą być informacje związane z usytuowaniem dachu budynku. Przepisy do tego zagadnienia można znaleźć w Dziale I, w którym ujęta jest wysokość budynku, a więc parametr związany bezpośrednio z dachem.
Odległości dla budynków, w których są odniesienia również do okien w dachu są z kolei ujęte w Dziale II.
Kolejnym działem, w którym poruszony jest temat dachów, jest Dział IV. W rozdziale 2 jest odniesienie do dachów kontekście przewodów wentylujących kanalizację. Są w nim również ważne dla dekarzy przepisy odprowadzenia wody z dachu. Z kolei w rozdziale 5 są przepisy dotyczące przewodów kominowych. Rozdział 6 zawiera wymagania dotyczące usytuowania czerpni i wyrzutni względem dachu, a rozdział 7 – zasady usytuowania przewodów i kanałów spalinowych ponad dachem.
Dział VI dotyczy przepisów pożarowych dla różnych elementów budynku, w tym dachów. Jest więc bardzo ważny dla tej części budynku.
Dachy są ujęte również w Dziale VII jako elementy zabezpieczające budynek przed wilgocią i korozją biologiczną.
Generalnie normy przedmiotowe nie są w Polsce obowiązkowe, ale część z nich jest przywołana przez rozporządzenie, co czyni z nich normy obowiązujące. W załączniku 1 do rozporządzenia są ujęte następujące normy związane z dachami:
PN-EN 13501-5 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy;
PN-ENV 1187: 2004 i PN-ENV 1187: 2004/A1: 2007 – Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy (chociaż ta norma jest odnotowana na stronie PKN jako norma wycofana).

Nie można też pominąć załączników. Niezwykle ważny jest Załącznik 2, w którym ujęte są wymagania izolacyjności cieplnej oraz szczelności na przenikanie powietrza dla różnych części budynku, w tym dachów.
Załącznik 3 zawiera informacje dotyczące stosowanych w rozporządzeniu określeń dotyczących palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień oraz klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny.

Nie musisz szukać rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych – wystarczy, że klikniesz w link

Podsumowanie

Według mnie każdy dekarz powinien choćby przekartkować rozporządzenie, by mieć obraz tego, co w nim jest. Można je sobie pobrać bezpłatnie ze strony sejmu. Jednak szukając aktów prawnych zawsze trzeba uważać, ponieważ czasami się one zmieniają. Tak jest właśnie z Warunkami Technicznymi – dosyć często się one zmieniają, ponieważ ustawodawca stara się nadążyć z wymaganiami technicznymi dotyczącymi budynków. Zmieniają się materiały oraz technologie, a zatem postęp technologiczny powoduje, że coraz bardziej wyśrubowane są wymagania, do których trzeba dostosowywać przepisy. Jeśli ktoś zajmuje się projektowaniem lub nadzorem na budowie, jest to normalne, że trzeba za tymi zmianami nadążać. Dotyczy to również dekarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button