Firma dekarskaSzkolenia dla dekarzy

Wkład producentów w kształcenie młodych dekarzy

Aby naprawdę dobrze wykształcić ucznia dekarstwa potrzebny jest nauczyciel-pasjonat, właściwe warunki prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, a także – co niemniej istotne – wsparcie producentów materiałów budowlanych w proces dydaktyczny

Tekst ARTUR BEDNARSKI
FOT.: ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

Zawód Przyszłości Dekarz funkcjo­nuje w obecnej formule od kwiet­nia 2019 roku. Od tego czasu aktywność jednego z wiodących projektów Polskiego Stowarzyszenia Deka­rzy przykuwała uwagę wielu firm i instytu­cji, nie tylko związanych z branżą dachową. Grupa producentów materiałów budowla­nych już od początku działalności projek­tu ZPD dała ogromny kredyt zaufania, że Stowarzyszenie jest w stanie wprowadzić trwałe zmiany w kształceniu przyszłych de­karzy oraz zachęcić nastolatków do nauki rzemiosła – takim jest na przykład stworze­nie zawodu technik dekarstwa. Kolejni part­nerzy dołączają do projektu, widząc nasze zaangażowanie i wymierne działania na rzecz edukacji młodzieży.

Dzięki współpracy z najlepszymi produ­centami pokryć dachowych i akcesoriów możemy dostarczyć uczniom to, co naj­ważniejsze – dostęp do profesjonalnych szkoleń przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów i aktualnej, zgodnej z normami i technologią, wiedzy ich trenerów. Pro­ducenci materiałów dachowych zawsze chętnie podchodzą do tematu szkolenia aktualnych i przyszłych dekarzy. W cza­sie trwania projektu ZPD, uczniowie mieli dotychczas możliwość poznać między innymi techniki wykonywania obróbek dachowych, pracę z wykorzystaniem me­tali szlachetnych, montażu systemów ko­munikacji, pokryć ciężkich i akcesoriów, przygotowania otworów i osadzania okien dachowych, a także wiele innych zadań, które czekają ich w pracy zawodowej. Wie­lu uczniów ze szkół objętych działaniami projektu ZPD miała także możliwość od­wiedzenia fabryk materiałów dachowych, dzięki czemu wiedzą już nie tylko, jak mon­tuje się dane pokrycie, ale także jak ono powstaje.

W chwili wybuchu pandemii Covid-19 wiele bezpośrednich działań projektu zo­stało wstrzymanych lub zmieniło swoją formułę. Część naszych partnerów szybko zweryfikowała swoje metody szkoleniowe i w okresie ograniczenia spotkań, przygoto­wała cykle szkoleń w formie pokazów onli­ne. Aktualnie wszystkie szkolenia odbywają się w tradycyjny sposób, lecz wiemy, że na­wet podczas lockdown’u możemy liczyć na wsparcie merytoryczne producentów.

FOT.: ECEZ W ELBLĄGU

Partnerzy projektu ZPD co roku dostar­czają spore ilości odzieży roboczej, aby adeptom zawodu pracowało się bezpiecz­nie i komfortowo. Uczniowie często otrzy­mują w paczkach także gadżety i akcesoria związane z marką producenta, co buduje ich świadomość i przyszłe preferencje. Koniec roku szkolnego to kolejny moment, w którym partnerzy decydują się przekazać upominki dla absolwentów, a wybrańcy otrzymują dodatkowe stypendia – przeka­zywane przez partnera niezależnie od pro­gramu stypendialnego projektu ZPD.

FOT.: RYSZARD PIWOWSKI

Czy patrząc na to, co zyskują uczniowie dekarstwa w ramach działań projektu ZPD, można uznać, że są rozpieszczani? Bynaj­mniej nie – każdy nowy rzemieślnik jest na wagę złota, dlatego adepci już w toku edu­kacji są nagradzani za swoją determinację w zdobywaniu wiedzy.

Ogromne podziękowania kierujemy więc do partnerów projektu: Balex Metal, VELUX, Creaton, Milwaukee, Technonicol, Blachprofil 2, Blachotrapez, Dakea, Blachy Pruszyński oraz BMI Braas BMI Icopal. Projekt „Zawód Przyszłości Dekarz” jest zaplanowany do końca czerwca 2024 roku (chociaż niewykluczone, że w miarę dostępności środków i możliwości, bę­dzie kontynuowany w kolejnych latach) i z ogromną przyjemnością zapraszamy kolejnych partnerów do współtworzenia działań, mających wykształcić kolejne po­kolenie młodych dekarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Back to top button