Firma dekarskaPrawo dla dekarzy

Co przynosi Nowy Ład?

Podatkowa rewolucja – bo tak należy nazwać projekt „Nowy Ład” – zbliża się wielkimi krokami. Na jakie zmiany powinni przygotować się pracodawcy i podmioty zatrudniające?

Tekst RAFAŁ PODBORSKI

Z pewnością obecnie jednym z najbardziej elektryzujących te­matów wśród przedsiębiorców jest wchodzący w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku pakiet ustaw nazywa­nych Nowym Ładem. Pod tym pojęciem kry­ją się zmiany w szeregu ustaw, między inny­mi podatkowych. Nie sposób wymienić ich wszystkich dlatego postaram się skupić na tych najważniejszych i – jak sądzę – najbar­dziej odczuwalnych dla branży dekarskiej.

SKŁADKA ZDROWOTNA

Najwięcej emocji budzi zmiana dotycząca składki zdrowotnej. Jej konstrukcja i termin zapłaty bardziej zbliża ją obecnie do pojęcia podatku niż do składki. Obecnie wygląda to następująco: mamy przychód z działalności gospodarczej, czyli wszystkie należności, które do nas spływają. Od tego odejmuje­my koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne. To stanowi podstawę obliczania podatku. Od tego wyli­czany jest podatek. Od tak obliczonej wyso­kości podatku odejmujemy następnie część składki zdrowotnej wynoszącej obecnie 9%. Możemy odjąć 7,75%, co oznacza, że real­nie składka zdrowotna wynosi 1,25%. Zde­cydowana większość przedsiębiorców pro­wadzących firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wybiera składkę obliczaną od średniego wynagrodzenia podawanego przez GUS i jej kwota w zasa­dzie jest stała w danym roku. Od 2022 roku składka zdrowotna stanie się klasycznym podatkiem, gdyż będzie stanowiła określony procent dochodu (w zależności od przyjętej formy opodatkowania) i co najistotniejsze nie będzie już możliwości pomniejszania podatku o wysokość zapłaconych składek.

W zależności od przyjętej formy opodat­kowania różna będzie wysokość składki:

W przypadku:

Z racji tego, że przyszła składka będzie uzależniona od osiąganego dochodu, to na podatniku będzie ciążył obowiązek jej wy­liczenia i zapłaty. Tutaj pozytywną zmianą jest to, że o ile teraz składkę zdrowotną pła­ci się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składka jest płacona, o tyle nowa składka zdrowotna będzie pła­cona do 20 dnia miesiąca tak jak inne po­datki dochodowe, co jeszcze bardzie upo­dabnia ją do klasycznego podatku.

OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU WYKUPIONEGO Z LEASINGU

Dosyć kosztowną dla przedsiębiorców bę­dzie zmiana dotycząca sprzedaży środków trwałych, będących przedmiotem leasingu – samochodów czy maszyn. Obecnie jeżeli po zakończeniu leasingu dany środek trwa­ły usuniemy z rejestru środków trwałych, po okresie 6 miesięcy staje się on majątkiem prywatnym. Po zmianach okres ten wydłuży się do 6 lat. Oznacza to, że w okresie 6 lat od zakończenia leasingu sprzedaż takiego środka trwałego traktowana będzie jako przychód z działalności gospodarczej, pod­legający opodatkowaniu podatkiem docho­dowym i VAT.

ROZLICZENIA GOTÓWKOWE

Obniżony został również próg rozliczeń go­tówkowych. O ile obecnie przedsiębiorca może otrzymać wynagrodzenie w gotówce, jeżeli suma wynagrodzenia nie przekracza kwoty 15 000 zł, o tyle od nowego roku kwo­ta ta zostaje obniżona do poziomu 8 000 zł między przedsiębiorcami i 20 000 zł jeżeli przyjmuje zapłatę od klienta. Jest to o tyle istotne, że znaczna część branży budowla­nej – nie tylko dekarskiej – operuje głównie rozliczeniami gotówkowymi i kwoty te czę­sto przekraczają kwotę 8 000 zł. Karą za naruszenie tych przepisów jest to, że przed­siębiorca, który zapłaci gotówką, nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwoty powyżej 8 000 zł.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NA „CZARNO”

Zmiany nastąpią też w kwestii zatrudniania pracowników na „czarno” albo na „pół czar­no”. Przykładowo jeżeli dzisiaj pracownik jest zatrudniony za minimalnym wynagro­dzeniem, lecz faktycznie otrzymuje do ręki wyższe wynagrodzenie, to według nowych przepisów różnica między faktycznie wypła­canym wynagrodzeniem a deklarowanym na umowie, stanowić będzie dla przedsię­biorcy przychód, ale nie będzie on mógł zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej przedsiębiorca będzie zobowiązany również we własnym zakresie opłacić składki, które normalnie obciążają pracownika.

Opisane zmiany to jedynie nieznaczna część wszystkich, które mają wejść w życie z początkiem nowego roku. Jednakże do­skonale pokazują, jaka jest skala tych zmian i jak w związku z tym zwiększy się kwota obciążeń nakładanych na przedsiębiorców. Wszyscy zatem musimy przygotować się na gorsze czasy i jeszcze większą podwyż­kę cen, gdyż z pewnością przedsiębiorcy znaczną część nowych obciążeń będą prze­nosić na swych klientów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane Artykuły

Zobacz równieź
Close
Back to top button